Dokument archiwalny
Z A W I A D O M I E N I E (2012-05-18)

Z A W I A D O M I E N I E


Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że powzięty został zamiar użycia na cel inny niż określony orzeczeniu o wywłaszczeniu nr Nr GKM.DZGT.II-60/73/74 i DZGT.II-630/22/75 z dnia 14.03.1975 r. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków składającej się z działki nr 65/52 o pow. 0,0818 ha obj. KR1P/00189118/3 położonej w obrębie 61 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Bochenka, która powstała z działki nr 65/4 obj. lwh 355 Piaski Wielkie c.d. KW 2401.

W związku z powyższym, na podstawie art. art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 - z późn. zm./, który stanowi, iż w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony orzeczeniu o wywłaszczeniu Nr GKM.DZGT.II-60/73/74 i DZGT.II-630/22/75 z dnia 14.03.1975 r właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o przysługującym roszczeniu do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz w związku z art. 8 wyżej wymienionej ustawy i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - informuję, iż spadkobiercom poprzednich właścicieli przysługuje roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości występuje się do Prezydenta Miasta Krakowa wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na adres: Wydział Skarbu Miasta 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 29.
Przedmiotowa nieruchomość została wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa na podstawie orzeczenia o wywłaszczeniu nr Nr GKM.DZGT.II-60/73/74 i DZGT.II-630/22/75 z dnia 14.03.1975 r w trybie art. 1-5, art.7, art. 8, art. 12, art. 14, art. 21-24, art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości /Dz.U. Nr 10 z 1974, poz. 64/ na cele budowy spółdzielczego osiedla mieszkaniowego „Piaski Wielkie".

Poprzednią właścicielką działki nr 65/52 obr. 61 Podgórze była Rozalia Wydrych, która zmarła 31.12.1993 r., a jednym z jej spadkobierców jest Piotr Wydrych s. Leszka i Anny.

W przypadku niezłożenia przez spadkobierców poprzednich właścicieli wniosku o zwrot nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy i 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, uprawnienie do zwrotu tej nieruchomości wygasa / art. 136 ust. 5 ww. ustawy/.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-05-17
Data publikacji:
2012-05-17
Data aktualizacji:
2012-05-17