Dokument archiwalny
Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przypomina o konieczności bezzwłocznego przedłożenia Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone za rok 2011 - termin upływa 31 stycznia 2012 r., jak również aktualizowanej na bieżąco informacji o wykorzystywanych polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT).
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Dyrektywą Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) narzucono obowiązek Państwom Członkowskim poddania dekontaminacji lub unieszkodliwieniu urządzeń zawierających PCB. Termin realizacji tego obowiązku minął z końcem 2010 r., tym samym z dniem 1 stycznia 2011 r. urządzenia zawierające PCB stały się odpadami w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. Należy zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczył urządzeń o objętości powyżej 5 dm3, a działania w zakresie wycofania z rynku PCB wciąż trwają, gdyż dotyczą one także urządzeń poniżej wskazanej objętości.
Formularze dotyczące ewidencji informacji o rodzaju i ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska można pobrać ze strony internetowej www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami

Dokumenty można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel.: 12 63 03 140, fax 141


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2012-01-26
Data publikacji:
2012-01-26
Data aktualizacji:
2012-01-26
 

Dziennik zmian komunikatu:


2012-04-03 12:10:08
JACEK DERKACZ
 Przeniesiono do archiwum
2012-01-26 10:41:36
JACEK DERKACZ
 Publikacja