Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2011-05-13)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 28.04.2011 r. do 18.05.2011 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. część działki nr 43 obr. 45-Nowa Huta, os. Szkolne, na cele: altana śmietnikowa i dojście, na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku os. Szkolne 1, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 126/19 obr. 3-Krowodrza, na cele: warstwa dociepleniowa na czas nieoznaczony oraz rusztowanie i zaplecze budowy na czas oznaczony 6 tygodni, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Rydla 7, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 42/13 obr. 17-Śródmieście, na cele: warstwa dociepleniowa na czas nieoznaczony oraz rusztowanie i zaplecze budowy na czas oznaczony 2 miesiące, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Daszyńskiego, 1 pozycja na wykazie.
- nieruchomości gruntowych oznaczonych jako:
1. działka nr 108/9 o pow. 0,6236 ha obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00299656/0 położonej na os. Kościuszkowskim 10,
2. działka nr 78/3 o pow. 0,9003 ha obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00302423/3 położonej na os. Albertyńskim 38
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria" z siedzibą w Krakowie na os. Kościuszkowskim 5 oraz osób fizycznych, którzy są jej współużytkownikami wieczystymi.

od 29.04.2011 r. do 19.05.2011 r.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal użytkowy, oznaczony nr U-101 o powierzchni użytkowej 45,09 m2 położony w budynku mieszkalnym w Krakowie przy ul. Chopina Nr 25, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 66/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 532/1 o powierzchni 0,0189 ha, położonej w obrębie 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej KW KR1P/00103968/0
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.


od 04.05.2011 r. do 24.05.2011 r.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 31, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Pychowickiej, oznaczoną nr działki 3/1 o powierzchni 0,0942 ha, objętą KW KR1P/00090042/8, która zgodnie z decyzją Nr AU -2/7331/91/05 z dnia 13.01.2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z wydzielonym lokalem użytkowym.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej jako działka nr 82 o pow. 0, 2975 ha, obręb 8, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, położonej na osiedlu Jagiellońskim 37, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka" z siedzibą w Krakowie os. Jagiellońskie 19 oraz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.

od 05.05.2011 r. do 25.05.2011 r.
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 76/3 o pow. 0,0556 ha, obręb 145 jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy ulicy Retoryka 19 w Krakowie na rzecz Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast" z siedzibą w Krakowie ul. Kazimierza Wielkiego 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.

od 06.05.2011 r. do 26.05.2011 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. działkę nr 19/301 obr. 5-Nowa Huta, ul. Budziszyńska, na cel: schody prowadzące do budynku mieszkalnego, dojście i wyłożony kostką brukową wjazd do garażu (droga dojazdowa/dojście), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 58/6, obr. 7-Nowa Huta, os. Albertyńskie, na cel: handel, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 195/4, obr. 47-Nowa Huta, ul. Zachemskiego, na cele: handel i dojście do obiektu, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 29/155, obr. 57-Podgórze, ul. Ćwiklińskiej, na cele: handel i chodnik-dojście (droga dojazdowa), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie
oraz wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujący części działek nr 42/13 i nr 42/10 obr. 17-Śródmieście na cele: rusztowanie, zaplecze budowy na czas oznaczony 2 miesiące oraz warstwa dociepleniowa na czas nieoznaczony, na rzecz wspólnoty mieszkaniowej wymienionej na wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 10.05.2011 r. do 30.05.2011 r.
- obejmujący nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Ułanów zabudowaną boksem garażowym przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 25 stycznia 2092 r. w trybie bezprzetargowym w oparciu o art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 813/2011 z dnia 29.04.2011 r.

 

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

od 05.05.2011 r. do 25.05.2011 r.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 84/1 o powierzchni 0,0258 ha, położoną w obrębie 2 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Bolesława Wallek - Walewskiego, objętą KW KR1P/00303911/8, która zgodnie z decyzją Nr AU-2/7331/1236/10 o ustaleniu warunków zabudowy może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym garażem.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 26.04.2011 r. do 16.05.2011 r.
- dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie w rejonie ul. Zbigniewa Herberta, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 397/11, o całkowitej powierzchni 0,0305 ha, obręb 46, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2011-05-11
Data publikacji:
2011-05-11
Data aktualizacji:
2011-05-11