Dokument archiwalny
Nabór na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r.

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 lit.d) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. ( Dz.U. Nr 47, poz. 277 ) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Miasta Krakowa.

Główny Urząd Statystyczny określił następujące warunki, jakie winien spełniać kandydat na rachmistrza spisowego:
1. ukończone 18 lat,
2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem) ,
3. posiadać prawa publiczne,
4. być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe),
5. powinien mieszkać, pracować lub pobierać naukę na terenie Miasta Krakowa
6. być w pełni dyspozycyjnym w okresie szkoleń rachmistrzów spisowych tj. (od 5 stycznia 2011r. do 19 lutego 2011r. także w soboty), obchodu przedspisowego (1-17 marca 2011r.) , odprawy przepisowej (6-7 kwietnia 2011r.) oraz trwania spisu: 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. Prace spisowe wymagają zatem ponad 3 miesiące dyspozycyjności. Szacuje się wstępnie, iż w miesiącu prace spisowe prowadzone będą przez 150-200 godzin (co stanowi równowartość całego etatu).
7. posiadać bardzo dobrą znajomość komputera i łatwość obsługi zaawansowanych funkcji telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych, pożądane jest posiadanie znajomości funkcjonowania systemu GPS,
8. posiadać pełną sprawność fizyczną,
9. posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzać wywiady,
10. być asertywnym, uprzejmym, cierpliwym, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
11. być obowiązkowym, rzetelnym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy własnej,
12. posiadać doskonałą znajomość języka polskiego,

Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: gbs@um.krakow.pl wg załączonego formularza.

GUS określił liczbę 400 rachmistrzów spisowych i 84 osoby rezerwy dla Miasta Krakowa.
Nabór na rachmistrzów spisowych odbywać się będzie w terminie: od 6 grudnia 2010 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 12 grudnia 2010 r.

Termin rozmowy, która odbędzie się w okresie 14-20 grudnia 2010 r. z zakwalifikowanymi kandydatami przekazany zostanie na wskazany przez kandydata adres e-mail.

Po ustaleniu ostatecznej grupy osób zakwalifikowanych do pracy jako rachmistrzowie, Urząd Miasta Krakowa może wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność tych osób.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną zgłoszeni do Wojewódzkiego Biura Spisowego. Przejdą jeden cykl 4-dniowych szkoleń w okresie podanym w pkt.6. Szkolenie zakończone będzie egzaminem. Kandydat , który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym daje podstawę do zawarcia z kandydatem umowy-zlecenia przez Urząd Statystyczny.
Dla zawarcia umowy - zlecenia kandydat na rachmistrza zobowiązany będzie do podania danych wymaganych przez GUS, w określonym terminie.

Rachmistrz spisowy złoży na piśmie przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej ( art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o ochronnie danych osobowych. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla celów innych niż Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, podlega odpowiedzialności karnej.

Rachmistrzowi spisowemu podczas wykonywania czynności spisowych przysługuje ochrona prawna dla funkcjonariuszy publicznych.

 

 

 

Załączniki:
Formularz zgloszeniowy

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-12-03
Data publikacji:
2010-12-06
Data aktualizacji:
2010-12-16
 

Dziennik zmian komunikatu: