Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa skierowana do mieszkańców Krakowa - właścicieli nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji drogowych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa skierowana do mieszkańców Krakowa - właścicieli nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji drogowych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi.

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych, iż z dniem 10 września 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1197 z późn. zm.), zmierzająca do uproszczenia i przyspieszenia procesu budowy dróg poprzez wydawanie - w miejsce decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi (uld) - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid).
Jednym ze skutków prawnych wywoływanych ww. decyzjami jest nabycie z mocy prawa przez Gminę Miejską Kraków albo Miasto Kraków - miasto na prawach powiatu nieruchomości wydzielonych liniami rozgraniczającymi teren pod drogi gminne lub powiatowe z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staje się ostateczna.

W Krakowie wydawane są nadal decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi na podstawie przepisów ww. ustawy w brzmieniu przed znowelizowaniem. W myśl art.12 ust. 4 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego nabyły na własność z mocy prawa szereg nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych nowobudowanych ulic położonych w rejonach np. ul. Kierzkowskiego, ul. Puszkarskiej, ul. Walerego Sławka, ul. Turowicza, ul. Koszykarskiej, ul. Zakarczmie, ul. Stachiewicza, ul. Makowskiego, ul. Stella - Sawickiego, ul. Grota - Roweckiego, ul. Bobrzyńskiego oraz Centrum Jana Pawła II.

Dlatego też uprzejmie informuję, że wnioski o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi na podstawie art. 12 ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. pod drogi gminne i powiatowe można składać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 (31-523 Kraków).
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres dotychczasowego właściciela nieruchomości, która w części lub w całości została przejęta pod inwestycję drogową, oznaczenie nieruchomości za którą osoba uprawniona domaga się odszkodowania (nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna), dokument potwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości (odpis księgi wieczystej), dokumenty poświadczające następstwo prawne po właścicielu nieruchomości (np. w przypadku zgonu postanowienie spadkowe) oraz wskazanie jaką decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi działka została objęta.
Wszelkie szczegółowe informacje na temat dotychczas wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi (lub postępowań wszczętych w ww. zakresie) są publikowane w Tygodniku Grodzkim w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl (ogłoszenia i komunikaty / postępowania w architekturze) oraz zamieszczane na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.
Z procedurą zewnętrzną dotycząca ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi można zapoznać się również na stronie internetowej - www.bip.krakow.pl, gdzie udostępniony jest wzór wniosku (procedura GS-43).

Warto również podkreślić, iż ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych po zmianie dokonanej z dniem 10 września 2008 r. zawiera dodatkowy przepis art. 18 ust. 1e o następującej treści:
„W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego."

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-09-25
Data publikacji:
2009-09-25
Data aktualizacji:
2010-01-25
 

Dziennik zmian komunikatu: