Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

AU-02-1-DPO.7331-1411/09 Kraków, dnia 1.07.2009 r.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 18.06.2009r.
zostało wszczęte na wniosek: Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul Centralna 53, Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Dorotę Słowiak.

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa ulicy Mikołaja Kopernika w Krakowie z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia, na działkach nr 152, 153/1, 153/2, 148/3, 59, 60, 61, 62, 162, 64, 65, 69, 70/3, 70/4, 71, 72/1, 72/2 obr 2, 487/4 obr 5, 125, 126, 124/2, 124/1 obr 50, 30/4, 29, 30/2, 3, 4/1, 4/2, 6, 5, 28/2, 27 obr 51, 70, 12/11, 72 obr 52, 38, 2/5, 2/4, 2/3, 2/2 obr 53, 3/8, 1, 43 obr 63 Śródmieście".


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pok. 10,11( parter)

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-07-01
Data publikacji:
2009-07-01
Data aktualizacji:
2009-07-01
 

Dziennik zmian komunikatu: