Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Znak sprawy: WS-04.AK.7627-56/08

 
                                                                                       OBWIESZCZENIE


Zgodnie z 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zawiadamia się strony, że w oparciu o wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Kraków, ul. Centralna 53) działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Garpiela, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi łączącej projektowany hotel z ulicą Barską w rejonie ulicy Konopnickiej - Barskiej w Krakowie długości ok. 141m wraz z jednostronnym chodnikiem, wydzielenie pasa lewoskrętu w nowoprojektowaną drogę
od strony ulicy Ludwinowskiej, przebudowa chodników wzdłuż ulicy Barskiej oraz wolnobiegnących chodników łączących osiedle z przystankiem autobusowym zlokalizowanym przy ul. Konopnickiej. Przebudowa i budowa infrastruktury i uzbrojenia kolidującego z inwestycją tj.: sieci wodociągowych, sieci teletechnicznych, sieci energetycznych, sieci kanalizacyjnych kolidujących z budową drogi; budowa sieci oświetlenia ulicznego, odwodnienia układu komunikacyjnego, kanalizacji deszczowej wzdłuż projektowanej ulicy dochodzącej do hotelu."
W dniu 16.04.2009r. Prezydent Miasta Krakowa odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego w/w przedsięwzięcia realizowanego na działkach 114/5,137/22,137/43,144/1 obr 11 Podgórze oraz na działkach 505/9,510/8, 510/7, 109/8, 505/10, 505/11, 109/7 obr 12 Podgórze w Krakowie.

Zawiadamia się również o możliwości zapoznania się z zebraną w sprawie dokumentacją w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 504 jak również o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Podanie do publicznej wiadomo.sci nastapiło dnia 16.04.2009r.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-04-16
Data publikacji:
2009-04-16
Data aktualizacji:
2009-04-17
 

Dziennik zmian komunikatu: