Dokument archiwalny
W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego Wydział Podatków i Opłat UMK informuje:

W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie, niemniej jednak rozumiejąc trudną sytuację właścicieli nieruchomości informujemy o możliwości złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). W myśl powołanego przepisu organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (w tym również wynajmującego nieruchomość), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, nastąpi na indywidualny wniosek Podatnika, w ramach pomocy de minimis. Wnioski należy przesyłać na adres Wydziału Podatków i Opłat, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na adres: /UMKr/ServoPD lub przez Krakowski Portal Podatnika. Z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta złożenie wniosku może odbyć się również poprzez umieszczenie korespondencji w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w pobliżu wejścia do urzędu.

Ogólne informacje dotyczące udzielenia ulgi zakwalifikowanej jako pomoc publiczna (pomoc de minimis) określa procedura dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej

 

W zaistniałej sytuacji, Podatnicy, którzy mają lub będą mieć problem z uregulowaniem podatku od nieruchomości w terminie ustawowym, mogą złożyć wniosek, przykładowo o odroczenie terminu jego płatności do 15 czerwca 2020 r. Wniosek taki można złożyć również w odniesieniu do powstałej już zaległości podatkowej. Organ podatkowy ustala stan należności objętych wnioskowaniem na dzień wszczęcia postępowania tj. dzień złożenia podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego dnia, aż do dnia wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu ulgi.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonów: (12) 616 9211, 616 9413, 616 9217, 616 9377.

 

Nadmienić należy, że z racji sytuacji w jakiej znaleźli się wszyscy podatnicy, mogą pojawić się rozwiązania systemowe w zakresie odroczenia płatności podatków ze strony samego ustawodawcy.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR JĘDRZEJCZAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROBERT NOWAK
Data wytworzenia:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Data aktualizacji:
2020-03-16
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-04-16 00:00:02
ROBERT NOWAK
 Przeniesiono do archiwum
2020-03-16 12:49:29
ROBERT NOWAK
 Edycja
2020-03-16 12:28:45
ROBERT NOWAK
 Edycja
2020-03-16 12:21:12
ROBERT NOWAK
 Publikacja