Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.1740.2019.SPI

zmiana decyzji pozwolenia na budowę Nr 784/6740.1/2018 z dnia 26.04.2018 r. znak: AU-01-3.6740.1.691.2017.DSZ wydanej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa budynku biurowo – usługowego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi wbudynku: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłowniczą, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,hydrantową, tryskaczową, wbudowaną stacją trafo oraz instalacjami wewnętrznymi na terenie:kanalizacją opadową, kanalizacją sanitarną, kablami NN oświetlenia terenu i zasilania szlabanów, wraz zdrogą wewnętrzną na terenie położnym w Krakowie przy ul. Mogilskiej na dz. nr 368/42 obr. 5,Śródmieście, przebudową istniejącej linii kablowej SN-15KV na dz. nr 368/35, 368/52, 368/56, 368/60,410/10 obr. 5 Śródmieście oraz przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania iinstalacji wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mogilskiej 57 na dz. nr 370/1 obr.5 Śródmieście"

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                  Kraków, dnia 11 lutego 2020 r.

 

AU-01-2.6740.1.1740.2019.SPI

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 11.02.2020 r. decyzji Nr 258/6740.1/2020 zatwierdzającej zamienny projekt budowlany i zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę Nr 784/6740.1/2018 z dnia 26.04.2018 r. znak: AU-01-3.6740.1.691.2017.DSZ wydaną dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowo – usługowego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi w budynku: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłowniczą, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, hydrantową, tryskaczową, wbudowaną stacją trafo oraz instalacjami wewnętrznymi na terenie: kanalizacją opadową, kanalizacją sanitarną, kablami NN oświetlenia terenu i zasilania szlabanów, wraz z drogą wewnętrzną na terenie położnym w Krakowie przy ul. Mogilskiej na dz. nr 368/42 obr. 5 Śródmieście, przebudową istniejącej linii kablowej SN- 15KV na dz. nr 368/35, 368/52, 368/56, 368/60, 410/10 obr. 5 Śródmieście oraz przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mogilskiej 57 na dz. nr370/1 obr. 5 Śródmieście”

w zakresie następujących zmian:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK:

1. zmiana funkcji budynku z funkcji biurowo - usługowej na funkcję hotelową

2 . zmiana bryły nadziemnej budynku: kształtu oraz wymiarów: długości: było 47,85 m jest 47,90 m,

szerokości: było 39,95 m jest 39,60 m, wysokości: było 32,50 m jest 25,20 m,

3. zmiana bryły podziemnej budynku: usunięcie trzeciej kondygnacji podziemnej przy pozostawieniu obrysu

pozostałych kondygnacji,

4. zmiana kubatury budynku: było 80932,03 m3, jest 55598,60 m3,

5. zmiana powierzchni zabudowy: było 1637,73 m2 jest 1400,21 m2 i powierzchni dojazdów: było 341,63 m2

jest 372,43 m2, zmiana wskaźnika zainwestowania na działce: było 70 % jest 66,2 %,

6. zmiana powierzchni biologicznie czynnej: było 682,32 m2, jest 668,90 m2 oraz wskaźnika powierzchni

biologicznie czynnej było 20,83 % jest 20,4 %,

7. zmiana powierzchni użytkowej: było 16155,26 m2 jest 5836,87 m2,

8. zmiana ilości stanowisk postojowych: było 269 sp. jest 179 sp.,

9. zmiana tras instalacji wewnętrznych poza budynkiem: elektrycznych, wod-kan.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:

10. zmiana ilości kondygnacji budynku: podziemnych: były 3 kondygnacje, są 2 kondygnacje, nadziemnych:

było 9 kondygnacji, jest 8 kondygnacji,

11. zmiana: powierzchni całkowitej, powierzchni użytkowej, oraz kubatury obiektu.

12. zmiana aranżacji pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach,

13. zmiany w ochronie przeciwpożarowej obiektu,

14. zmiany warunków higieniczno - sanitarnych,

15. zmiany wysokości kondygnacji

na działce nr 368/42 obr. 5 jedn. ewid. Śródmieście.

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.), tj. po upływie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia:12 lutego 2020 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA LESZCZYŃSKA
Data wytworzenia:
2020-02-12
Data publikacji:
2020-02-12
Data aktualizacji:
2020-02-12
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-03-13 00:00:03
SYLWIA LESZCZYŃSKA
 Przeniesiono do archiwum
2020-02-12 09:21:40
SYLWIA LESZCZYŃSKA
 Publikacja