Dokument archiwalny
Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2020

Ogłasza się nabór wniosków do konkursu „Stypendia Twórcze Miasta Krakowa”.

§ 1

Przedmiot konkursu

 

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze artystycznym lub mającym na celu upowszechnienie kultury na terenie miasta Krakowa w następujących dziedzinach:

 

1) literatura,

2) sztuki wizualne (w tym projektowanie przemysłowe oraz moda),

3) architektura,

4) muzyka poważna,

5) muzyka popularna,

6) taniec,

7) teatr,

8) film,

9) niematerialne dziedzictwo Krakowa: folklor i tradycja,

10) kultura ludowa,

11) opieka nad zabytkami,

12) kultura cyfrowa,

13) intermedia: projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii,

14) animacja i edukacja kulturalna,

15) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury,

16) „street art” – sztuka uliczna.

 

2. Przedsięwzięcie powinno być realizowane w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

 

§ 2

Termin i miejsce składania wniosków

 

1. Nabór wniosków odbywa się w terminie: 2 - 31 stycznia 2020 r.

2. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Wniosek umieszczony wraz z załącznikami określonymi w § 3 ust. 8 w teczce opisanej imieniem i nazwiskiem oraz dziedziną w której jest składany, należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 lub przesłać drogą pocztową na adres Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Krakowa- pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Stypendia Twórcze Miasta Krakowa”.

 

§3

Warunki udziału w konkursie

 

1. Konkurs skierowany jest do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenia prawidłowego wniosku o przyznanie Stypendium.

3. Każdy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek dotyczący jednej dziedziny.

4. Wniosek powinien zawierać informacje na temat dorobku artystycznego oraz wykształceniu kandydata, wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium, zawierać program stypendialny określający cel, na który ma być przeznaczone stypendium, zawierać merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu, oraz plan realizacji programu.

5. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w teczce opisanej imieniem i nazwiskiem oraz dziedziną, w której składany jest wniosek.

7. W przypadku przesyłania wniosków pocztą, należy wybrać kopertę, która zmieści się do teczki (koperta na której widnieje data stempla pocztowego w trakcie procedury konkursowej trafia do teczki w celu potwierdzenia daty złożenia wniosku).

8. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1) portfolio/dokumentację twórczości, wydruki, kserokopie do maksymalnej objętości 20 stron formatu A4 oraz ewentualnie dodatkowe materiały, które Komisja może wziąć pod uwagę przy ocenianiu wniosku, materiały mogą być zapisane na nośnikach elektronicznych - np. pendrive;

2) w przypadku wniosków z zakresu opieki nad zabytkami - oświadczenie, do której instytucji/organizacji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych działań;

3) kopię dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły artystycznej/zaświadczenie o ukończeniu studiów/ zaświadczenie o byciu uczniem/studentem –w przypadku absolwentów i uczniów/ studentów szkół i uczelni artystycznych;

4) 2 (dwie) rekomendacje wraz z oceną projektu stypendialnego pod względem merytorycznym od osób o uznanym dorobku w danej dziedzinie np. opiekuna artystycznego, reprezentanta instytucji kultury, związku twórczego, szkoły, uczelni artystycznej, organizacji zajmującej się daną dziedziną lub krytyków sztuki - oryginał lub skan;

5) zdjęcie w formie elektronicznej;

6) oświadczenie składane dla celów podatkowych.

 

§ 4

 

1. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo i nieczytelne, niepodpisane lub złożone po terminie uznaje się za niespełniające wymogów formalnych.

2. W przypadku wniosków z zakresu sztuk wizualnych i pokrewnych estetyka i jakość portfolio będzie wpływać na ocenę merytoryczną wniosku.

3. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty wniosku przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1, bądź na wezwanie Prezydenta Miasta Krakowa do uzupełniania/skorygowania wniosku.

 

§ 5

Procedura i termin rozstrzygnięcia konkursu

1. Oceny formalnej wniosków dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

2. Kryteria oceny formalnej to: kompletność wniosku, terminowość złożenia, dołączenie wymaganych załączników, podpis wnioskodawcy widoczny na wniosku.

3. Opiniowania wniosków według kryterium merytorycznego dokonuje Komisja ds. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, zwana dalej „Komisją”.

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa 90 dni od zakończenia naboru wniosków.

5. Stypendia Twórcze Miasta Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa.

6. Wysokość stypendium wynosi 10 000 zł brutto.

7. Informacje o przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa stypendiach podaje się do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.bip.krakow.pl, www.krakow.pl oraz na tablicach ogłoszeń Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

8. Decyzja o przyznaniu Stypendium nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Prezydent Miasta Krakowa ma możliwość nieprzyznania Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w wybranych dziedzinach.

 

§ 6

Umowa stypendialna

Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy stypendialnej zawieranej pomiędzy Gminą Miejską Kraków, zwaną dalej „Fundatorem” i osobą, której zostało przyznane stypendium, zwaną dalej „Stypendystą”. Ramowy wzór umowy stypendialnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

§ 7

Sprawozdawczość i rozliczenie stypendium

1. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji stypendium w terminie określonym w umowie.

2. W uzasadnionych wypadkach Stypendysta może ubiegać się o przedłużenie terminu wykonania zobowiązania określonego w ust. 1.

3. Sprawozdanie z realizacji stypendium należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, lub przesłać drogą pocztową na adres Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków.

4. W przypadku sprawozdań nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

5. Komisja opiniuje sprawozdania z realizacji stypendiów a następnie przekazuje je do zatwierdzenia przez Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa lub Zastępcę Dyrektora.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA NOWACKA
Data wytworzenia:
2020-01-02
Data publikacji:
2020-01-02
Data aktualizacji:
2020-01-02