Dokument archiwalny
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej przy ul. Siostrzanej 8

GS-05. 6840.3.29.2014

 

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości w dniach od 3-23 stycznia 2020 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego o powierzchni 0,0353 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, składającej się z działek oznaczonych nr 70/1 o powierzchni 0,0277 ha, 70/3 o powierzchni 0,0076 ha, w obrębie P-53, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętą KW KR1P/00188060/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi przy ul. Siostrzanej Nr 8 - stanowiacy załącznik do zarządzenia Nr 3549/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2019 r.

 

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801,1309, 1589, 1716, 1924, 2020) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazami, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2019-12-31
Data publikacji:
2020-01-03
Data aktualizacji:
2020-01-03
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-02-14 00:00:02
LUCYNA MAJCHERCZYK
 Przeniesiono do archiwum
2020-01-03 00:00:03
LUCYNA MAJCHERCZYK
 Publikacja