Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

Zawiadamia się o wydaniu decyzji znak: WS-06.6540.206.2019.MC z dnia 20.11.2019r. zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych dla potrzeb opracowania Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w rejonie Alei Generała Władysława Andersa w Krakowie.

Prezydent Miasta Krakowa

WS-06.6540.206.2019.MC

Kraków, dnia 20.11.2019r.

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 – cyt. dalej jako „k.p.a”) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019r., poz. 868) zawiadamia się strony o wydaniu decyzji znak: WS-06.6540.206.2019.MC z dnia 20.11.2019r. zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych dla potrzeb opracowania Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w rejonie Alei Generała Władysława Andersa w Krakowie, otwory OW-36, OW-37, OW-77, OW-77a”, które będą wykonywane w granicach działek nr: 242, 171/14, 154/4 obr. 8 Nowa Huta.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek Gminy Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Z treścią decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 (pok. 407) – w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. w związku z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi – w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 21.11.2019 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2019-11-21
Data publikacji:
2019-11-21
Data aktualizacji:
2019-11-21