Dokument archiwalny
Ogłoszenie o przetargu

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 7 uprawnień do prowadzenia handlu obwoźnego w 5 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na udostępnienie 7 uprawnień do prowadzenia handlu obwoźnego

w 5 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

 

 

I. CENA WYWOŁAWCZA

20,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia 00/100) netto + należny podatek VAT – za 1 m2 zajętej powierzchni dziennie.

 

II. WADIUM

1. 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) – w przypadku ubiegania się o jedno uprawnienie.

2. 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) – w przypadku ubiegania się o dwa uprawnienia.

Wadium zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy (tj. 4 000,00 zł na poczet każdej zawartej umowy). W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy oferenta, wadium ulega przepadkowi (przepadkowi ulega 4 000,00 zł od każdej niezawartej umowy). Oferentom, którzy nie wylicytują miejsca, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia. W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom, którzy je wpłacili.

 

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest udostępnienie 7 uprawnień do prowadzenia handlu obwoźnego, tj. prowadzenia sprzedaży pamiątek związanych z Krakowem lub jego tradycją kulturową w lokalizacjach oznaczonych numerami: od 12 do 16, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, tj.:

1) 2 uprawnienia na bulwarze Czerwieńskim:

a) miejsce nr 12 – uprawnienie na parzyste dni miesiąca,

b) miejsce nr 13 – uprawnienie na nieparzyste dni miesiąca,

2) 2 uprawnienia na Małym Rynku (miejsce nr 14 – uprawnienia na nieparzyste i parzyste dni miesiąca),

3) 3 uprawnienia na Plantach Krakowskich:

a) miejsce nr 15 – uprawnienia na nieparzyste i parzyste dni miesiąca,

b) miejsce nr 16 – uprawnienie na nieparzyste dni miesiąca.

2. Miejsca do prowadzenia handlu obwoźnego, o których mowa w ust. 1 są wskazane w załączniku do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

3. Stoiska do prowadzenia sprzedaży pamiątek powinny być wykonane według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm). W przypadku wątpliwości projekt może być przesłany do Plastyka Miasta.

4. Miejsca do prowadzenia handlu obwoźnego, o których mowa w ust. 2 obejmują powierzchnię określoną wymiarami rzutu poziomego stoiska, tj. maksymalnie do 3 m².

5. Dopuszczalny asortyment: pamiątki związane z Krakowem lub jego tradycją kulturową.

6. Opłaty i koszty ponoszone przez przedsiębiorcę:

1) dzienna opłata za udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu obwoźnego obejmuje powierzchnię stoiska, określoną wymiarami rzutu poziomego, przeliczona według wylicytowanej stawki. Opłata ustalona w drodze przetargu jest płatna miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca trwania umowy.

2) dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z późn. zm.) w wysokości określonej w uchwale Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (z późn. zm.) za powierzchnię określoną w umowie.

7. Szczegółowe warunki korzystania z udostępnionego miejsca będą zawarte w umowie cywilnoprawnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

8. Umowy udostępnienia będą obowiązywać nieprzerwanie od dnia 1/2 stycznia 2020 r. do dnia 29/30 września 2022 r. w nieparzyste lub w parzyste dni miesiąca, z zastrzeżeniem wystąpienia sytuacji opisanych w ostatnim zdaniu rozdz. III ust. 3 oraz w rozdz. VI ust. 7.

 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, w sali Portretowej, bezpośrednio po przeprowadzeniu o godz. 13:00 kwalifikacji oferentów do uczestnictwa w przetargu.

2. W trakcie przetargu w sali mogą przebywać wyłącznie – legitymujący się dokumentem potwierdzającym tożsamość – oferenci uprawnieni do udziału w przetargu i reprezentujący ich pełnomocnicy oraz członkowie komisji przetargowej.

3. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu normuje „Regulamin postępowania przetargowego”, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy:

1) wnieśli wadium w wysokości podanej w rozdz. II w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r. przelewem w taki sposób, aby najpóźniej 3 grudnia 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Krakowa;

Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WADIUM – PAMIĄTKI” oraz wskazać w nim dane pozwalające na identyfikację oferentów,

tj. odpowiednio:

- nr PESEL lub NIP osoby fizycznej/przedsiębiorcy indywidualnego,

- NIP spółki cywilnej,

- nr KRS lub NIP pozostałych spółek.

 

UWAGA!

Przykład poprawnego zatytułowania dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium (w puste pole należy wpisać dane oferenta): „WADIUM – PAMIĄTKI” NIP: .........................................……….” 

Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami jest podstawą niedopuszczenia oferenta do przetargu.

 

2) w dniu przetargu (bezpośrednio przed jego rozpoczęciem) przedłożyli komisji przetargowej komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, tj.:

a) okazali dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, dokument paszportowy, kartę pobytu, polski dokument tożsamości lub dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie ich ważności),

b) okazali dokument potwierdzający wpłatę wadium,

c) przedłożyli umowę spółki cywilnej (jeżeli oferentami są wspólnicy spółki cywilnej),

d) złożyli pisemne oświadczenia o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w tym ogłoszeniu, regulaminu postępowania przetargowego, wzoru umowy oraz wskazali rachunek, na który ma nastąpić ewentualny zwrot wadium. Wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia,

e) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika:

- okazali dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika,

- przedłożyli pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego – wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia. Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa ma być poświadczony przez notariusza lub złożony w obecności komisji przetargowej.

Dokument, o którym mowa w lit. c) może być przedstawiony w formie kserokopii, jednak potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferentów. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia oferenta do przetargu.

 

2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci:

1) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisali umowy z własnej winy,

2) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisał umowy z własnej winy,

3) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

4) z których odpowiednio: wspólnikiem, partnerem, członkiem zarządu, komplementariuszem w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

5) którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 3 grudnia 2019 r.),

6) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz posiada zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 3 grudnia 2019 r.).

 

VI. WARUNKI ZAWARCIA UMÓW

1. Umowy cywilnoprawne zostaną zawarte zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, których działalność gospodarcza nie jest zawieszona.

3. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

4. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

5. Umowy zostaną zawarte pod warunkiem dostarczenia do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. wizualizacji stoiska (w kolorze), z którego będzie prowadzona sprzedaż z podaniem wymiarów, kolorystyki oraz rodzaju materiału.

6. Umowy muszą być zawarte ze zwycięzcami licytacji najpóźniej do dnia 20 grudnia 2019 r. według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem wystąpienia sytuacji opisanej w ostatnim zdaniu rozdz. III ust. 3.

7. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w ust. 6 z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy licytacji, uprawnienie do jej zawarcia przechodzi na kolejnego oferenta, który podczas licytacji złożył najkorzystniejszą ofertę, o czym zostanie on powiadomiony przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. W celu zawarcia umowy kolejny oferent musi dostarczyć do Wydziału Spraw Administracyjnych wizualizację, o której mowa w ust. 5 w terminie do 5 dni od otrzymania powiadomienia oraz zawrzeć umowę udostępnienia terenu w terminie do 14 dni od otrzymania powiadomienia, z zastrzeżeniem wystąpienia sytuacji opisanej w ostatnim zdaniu rozdz. III ust. 3. Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa może powtarzać powyższą procedurę do skutku (tzn. wyłonienia oferenta, z którym zostanie zawarta umowa) lub do wyczerpania oferentów, którzy wzięli udział w licytacji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część ogłoszenia stanowią:

1) załącznik nr 1 (graficzny) – wskazujący lokalizację miejsc dla prowadzenia handlu obwoźnego,

2) załącznik nr 2 – wzór umowy,

3) załącznik nr 3 – regulamin postępowania przetargowego,

4) załącznik nr 4 – wzór oświadczeń, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. d),

5) załącznik nr 5 – wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. e) tiret drugie.

2. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, przy al. Powstania Warszawskiego 10 i przy ul. Wielickiej 28a.

3. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela pracownik Wydziału Spraw Administracyjnych UMK – Pani Agnieszka Nowak (al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, tel. 12-616-94-34), w godzinach pracy Urzędu.

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

5. Jeżeli oferent złoży fałszywe oświadczenie lub poda nieprawdziwe dane (na każdym etapie postępowania przetargowego oraz na etapie zawierania umowy) i zostanie to udowodnione, to z oferentem nie zostanie zawarta umowa lub umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym (jeżeli została zawarta).

 

VIII. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

1. Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

2. Zarządzenie Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).

3. Polecenie służbowe Nr 9/2019 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

 

załącznik nr 1 - mapka

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - regulamin postępowania przetargowego

załącznik nr 4 - wzór oświadczeń

załącznik nr 5 - wzór pełnomocnictwa

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA RUDNICKA-DRABIK
Data wytworzenia:
2019-11-18
Data publikacji:
2019-11-18
Data aktualizacji:
2019-11-18