Dokument archiwalny
Ogłoszenie o przetargu

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 11 miejsc dla ustawienia słupów ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 11 miejsc

dla ustawienia słupów ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową

zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

 

 

I. CENA WYWOŁAWCZA

40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) netto + należny podatek VAT – za jedno miejsce dziennie.

 

II. WADIUM

1. 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) – w przypadku ubiegania się o jedno miejsce.

2. Wielokrotność powyższej kwoty – w przypadku ubiegania się o więcej niż jedno miejsce. Liczba krotności powyższej kwoty określa ilość możliwych do wylicytowania miejsc.

Wadium zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy (tj. 4 000,00 zł na poczet każdej zawartej umowy). W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy oferenta, wadium ulega przepadkowi (przepadkowi ulega 4 000,00 zł od każdej niezawartej umowy). Oferentom, którzy nie będą zobowiązani do zawarcia umowy, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia. W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom, którzy je wpłacili.

 

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem udostępnienia jest 11 miejsc dla ustawienia słupów ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

2. Miejsca, o których mowa w ust. 1 zostały oznaczone numerami od 1 do 11 na załączniku nr 1 (graficznym) do niniejszego ogłoszenia.

3. Słupy ogłoszeniowe powinny mieć formę zgodną z załącznikiem nr 3 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

4. Dopuszczalne przeznaczenie słupów:

1) plakaty małoformatowe, różnorodne, o charakterze zmiennym,

2) działalność handlowa typu „kiosk” (tj. sprzedaż artykułów częstego zakupu).

5. Umowy cywilnoprawne zawierane z oferentami, którzy wylicytują miejsca będą obowiązywać nieprzerwanie od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

6. Opłaty i koszty ponoszone przez przedsiębiorcę:

1) dzienna opłata za udostępnienie miejsca dla ustawienia słupa, ustalona w drodze przetargu, płatna miesięcznie z góry do 20 dnia każdego miesiąca trwania umowy,

2) dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z późn. zm.), w wysokości określonej w uchwale Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej (z późn. zm.) za powierzchnię handlową słupa (jeżeli dotyczy).

7. Szczegółowe warunki korzystania z wylicytowanych miejsc będą zawarte w umowach cywilnoprawnych, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, w sali im. J. Dietla, bezpośrednio po przeprowadzeniu o godz. 13:00 kwalifikacji oferentów do uczestnictwa w przetargu.

2. W trakcie przetargu w sali mogą przebywać wyłącznie – legitymujący się dokumentem potwierdzającym tożsamość – oferenci uprawnieni do udziału w przetargu i reprezentujący ich pełnomocnicy oraz członkowie komisji przetargowej.

3. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu normuje „Regulamin postępowania przetargowego”, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy:

1) wnieśli wadium w wysokości podanej w rozdz. II w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. przelewem w taki sposób, aby najpóźniej 29 listopada 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Krakowa:

Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WADIUM – SŁUPY OGŁOSZENIOWE” oraz wskazać w nim dane pozwalające na identyfikację oferentów,

tj. odpowiednio:

- nr PESEL lub NIP osoby fizycznej/przedsiębiorcy indywidualnego,

- NIP spółki cywilnej,

- nr KRS lub NIP pozostałych spółek.

 

UWAGA!

Przykład poprawnego zatytułowania dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium (w puste pole należy wpisać dane oferenta): „WADIUM – SŁUPY OGŁOSZENIOWE” nr PESEL, KRS lub NIP: ……….”

 

Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami jest podstawą niedopuszczenia oferenta do przetargu.

 

2) w dniu przetargu (bezpośrednio przed jego rozpoczęciem) przedłożyli komisji przetargowej komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, tj.:

a) okazali dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, dokument paszportowy, kartę pobytu, polski dokument tożsamości lub dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie ich ważności),

b) okazali dokument potwierdzający wpłatę wadium,

c) przedłożyli umowę spółki cywilnej (jeżeli oferentami są wspólnicy spółki cywilnej),

d) złożyli pisemne oświadczenia o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w tym ogłoszeniu, regulaminu postępowania przetargowego, wzoru umowy oraz wskazali rachunek, na który ma nastąpić ewentualny zwrot wadium. Wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia,

e) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika:

– okazali dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika,

– przedłożyli pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego – wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia. Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa ma być poświadczony przez notariusza lub złożony w obecności komisji przetargowej.

Dokument, o którym mowa w lit. c) może być przedstawiony w formie kserokopii, jednak potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferentów. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia oferenta do przetargu.

 

2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci:

1) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisali umowy,

2) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisał umowy,

3) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

4) z których odpowiednio: wspólnikiem, partnerem, członkiem zarządu, komplementariuszem w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

5) którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 29 listopada 2019 r.),

6) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz posiada zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 29 listopada 2019 r.).

 

VI. WARUNKI ZAWARCIA UMÓW

1. Umowy cywilnoprawne zostaną zawarte zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 2 ogłoszenia.

2. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, których działalność gospodarcza nie jest zawieszona.

3. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

4. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

5. Umowy muszą być zawarte ze zwycięzcami licytacji najpóźniej w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy.

6. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w ust. 5 z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy licytacji, obowiązek jej zawarcia przechodzi na kolejnego oferenta, który podczas danej licytacji złożył najkorzystniejszą ofertę, o czym zostanie on powiadomiony przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. W takim przypadku umowa musi zostać zawarta z kolejnym oferentem najpóźniej w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r., według ostatniej, najwyższej zaoferowanej przez niego stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

1) załącznik nr 1 (graficzny) – wskazujący lokalizację miejsc dla ustawienia słupów ogłoszeniowych,

2) załącznik nr 2 – wzór umowy,

3) załącznik nr 3 – regulamin postępowania przetargowego,

4) załącznik nr 4 – wzór oświadczeń, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. d),

5) załącznik nr 5 – wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. e) tiret drugie.

2. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, przy al. Powstania Warszawskiego 10 i przy ul. Wielickiej 28a.

3. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 oraz u Pani Edyty Wojciuli – pok. 618, tel. 12 616 92 68, w godzinach pracy urzędu.

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

5. Jeżeli oferent złoży fałszywe oświadczenie lub poda nieprawdziwe dane (na każdym etapie postępowania przetargowego oraz na etapie zawierania umowy) i zostanie to udowodnione, to z oferentem nie zostanie zawarta umowa lub umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym (jeżeli została zawarta).

 

VIII. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

1. Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

2. Zarządzenie Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).

3. Polecenie Służbowe Nr 8/2019 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

 

załącznik nr 1 - mapka

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - regulamin postępowania przetargowego

załącznik nr 4 - wzór oświadczeń

załącznik nr 5 - wzór pełnomocnictwa


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA RUDNICKA-DRABIK
Data wytworzenia:
2019-11-14
Data publikacji:
2019-11-14
Data aktualizacji:
2019-11-14
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-12-06 00:00:11
AGNIESZKA RUDNICKA-DRABIK
 Przeniesiono do archiwum
2019-11-14 11:00:55
AGNIESZKA RUDNICKA-DRABIK
 Edycja
2019-11-14 10:19:50
AGNIESZKA RUDNICKA-DRABIK
 Publikacja