Dokument archiwalny
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA (DYREKTORA)MIEJSKIEGO CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIE

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267.

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: materiały w wersji elektronicznej udostępnia Biuro Nadzoru Właścicielskiego UMK, Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, na wniosek kandydata przesłany na nw.umk@um.krakow.pl Materiały w wersji papierowej dostępne są do wglądu w siedzibie Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, II piętro, pokój nr 212, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

3. Stanowisko objęte konkursem: Kierownik (dyrektor) Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267.

4. Wymagane kwalifikacje kandydata: wymagania zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.), tj.:

1) wykształcenie wyższe,

2) posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

3) posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

1) przedstawienie koncepcji działalności Miejskiego Centrum Opieki na lata 2020 – 2022 wraz z propozycją planu finansowego na lata 2020 – 2022,

2) znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych – preferowane będą osoby pełniące funkcje kierownicze w podmiotach leczniczych przez co najmniej 3 lata,

3) znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa pracy i prawa finansów publicznych,

4) dobra znajomość rynku usług medycznych i systemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem dostępności i jakości udzielania świadczeń.

5. Wymagane dokumenty od kandydatów:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska – oryginały do wglądu Komisji konkursowej,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

5) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,

7) oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem przez Urząd Miasta Krakowa (Plac Wszystkich Świętach 3-4, 31 – 004 Kraków) oraz o wiedzy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4), powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów podczas przeprowadzania indywidualnych rozmów z kandydatami.

6. Podstawa zatrudnienia na stanowisku Kierownika (dyrektora) podmiotu leczniczego: Z kandydatem wybranym przez Komisję konkursową i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Krakowa zostanie zawarta umowa cywilnoprawna w trybie art. 49 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku Kierownika (dyrektora) podmiotu leczniczego podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1252 z późn. zm.).

7. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Dokumenty wymagane od kandydatów należy przesyłać drogą pocztową na adres: Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub składać w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Biura (ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, pok. 213) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Biura Nadzoru Właścicielskiego. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika (dyrektora) Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267”.

8. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 29 listopada 2019 r. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem, telefonicznie lub mailowo. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie podlegają uzupełnieniu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

10. Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Justyna Halberda-Wilk, kierownik Referatu ds. nadzoru nad SPZOZ Biura Nadzoru Właścicielskiego, tel. (012) 616 94 91, e-mail: Justyna.Halberda-Wilk@um.krakow.pl

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
DARIA SĘKOWSKA
Data wytworzenia:
2019-10-29
Data publikacji:
2019-10-29
Data aktualizacji:
2019-10-29
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-11-13 00:00:04
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Przeniesiono do archiwum
2019-10-29 09:22:38
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-10-29 09:22:31
DARIA SĘKOWSKA
 Publikacja