Dokument archiwalny
Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na udostępnienie trzech miejsc zlokalizowanych na działce nr 149 obr. 7 Śródmieście, położonej przy al. 29 Listopada, w celu prowadzenia okazjonalnej działalności handlowej z okazji dnia Wszystkich Świętych.

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zawiadamia, że odwołuje przetarg ustny ograniczony na udostępnienie trzech miejsc zlokalizowanych na działce nr 149 obręb 7 Śródmieście, położonej przy al. 29 Listopada, w celu prowadzenia okazjonalnej działalności handlowej z okazji dnia Wszystkich Świętych.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa

ogłasza

przetarg ustny ograniczony na udostępnienie trzech miejsc

zlokalizowanych na działce nr 149 obr. 7 Śródmieście, położonej przy al. 29 Listopada,

w celu prowadzenia okazjonalnej działalności handlowej z okazji dnia Wszystkich Świętych.

 

 

I. CENA WYWOŁAWCZA

6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100) netto za 1 m2 zajętej powierzchni dziennie + należny podatek VAT.

 

II. WADIUM

a) 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) – w przypadku ubiegania o jedno miejsce,

b) 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) - w przypadku ubiegania o dwa miejsca.

Wadium zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy (na poczet każdej zawartej umowy zalicza się 400,00 zł). W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy oferenta, wadium ulega przepadkowi (przepadkowi ulega 400,00 zł od każdej niezawartej umowy). Oferentom, którzy nie będą zobowiązani do zawarcia umowy, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia. W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom, którzy je wpłacili.

 

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu są trzy miejsca o powierzchni 7,0 m2 (3,5 x 2,0 m) każde, zlokalizowane na działce nr 149 obr. 7 Śródmieście, położonej przy al. 29 Listopada, oznaczone numerami od 1 do 3 na załączniku nr 1 (graficznym) do ogłoszenia.

2. Udostępniane miejsca przeznaczone są do prowadzenia działalności handlowej (dopuszczalny asortyment: kwiaty, znicze, art. cukiernicze w opakowaniach jednostkowych).

3. Szczegółowe warunki korzystania z udostępnionego miejsca będą zawarte w umowie cywilnoprawnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

4. Umowy cywilnoprawne będą obowiązywać w następujących terminach:

1) od 26.10.2019 r. do 2.11.2019 r. – dla miejsca nr 1,

2) od 27.10.2019 r. do 2.11.2019 r. – dla miejsc nr 2 i 3.

5. Opłaty i koszty ponoszone przez oferenta:

1) opłata dzienna za udostępnienie miejsca o powierzchni 7 m2, przeliczona według wylicytowanej stawki,

2) opłata za udostępnienie miejsca do prowadzenia okazjonalnej działalności handlowej ustalona w drodze przetargu płatna do 10 listopada 2019 r.,

3) dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z późn. zm.), w wysokości określonej w uchwale Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej (z późn. zm.) za powierzchnię określoną w umowie.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, w sali nr 120 (I piętro), bezpośrednio po przeprowadzeniu o godz. 13.00 kwalifikacji oferentów do uczestnictwa w przetargu.

2. W trakcie przetargu w sali mogą przebywać wyłącznie – legitymujący się dokumentem potwierdzającym tożsamość – oferenci uprawnieni do udziału w przetargu i reprezentujący ich pełnomocnicy oraz członkowie komisji przetargowej.

3. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu normuje „Regulamin postępowania przetargowego”, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy zgodnie z ogłoszeniem Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK z dnia 5 listopada 2018 r. złożyli do dnia 31 sierpnia 2019 r. wnioski o zawarcie umowy na czasowe udostępnienie nieruchomości stanowiącej działkę nr 149 obręb 7 jednostka ewidencyjna Śródmieście w celu prowadzenia okazjonalnej działalności handlowej, tj.:

- Pani Magdalena Dąbrowska, wykonująca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6762266366,

- Pan Kamil Dąbrowski, wykonujący działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6751248258,

- Pan Bogusław Grzywacz, wykonujący działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6790064893,

- Pani Danuta Grzywacz, wykonująca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9441205061,

- Pani Lucyna Ślaga, wykonująca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6782033808, pod warunkiem, że:

1) wnieśli wadium w wysokości podanej w rozdz. II w terminie do dnia 16 października 2019 r., przelewem w taki sposób, aby najpóźniej 16 października 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Krakowa, Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071. Na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium należy dopisać słowa: „WADIUM – AL. 29 LISTOPADA”.

Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami jest podstawą niedopuszczenia oferenta do przetargu.

2) w dniu przetargu (bezpośrednio przed jego rozpoczęciem) przedłożyli komisji przetargowej komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, tj.:

a) okazali dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, dokument paszportowy, kartę pobytu, polski dokument tożsamości lub dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie ich ważności),

b) okazali dokument potwierdzający wpłatę wadium,

c) złożyli pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu, regulaminu postępowania przetargowego oraz wzoru umowy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia,

d) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika:

– okazali dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika,

– przedłożyli pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego – wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia oferenta do przetargu.

 

2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci:

1) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisali umowy,

2) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisał umowy,

3) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

4) z których odpowiednio: wspólnikiem, partnerem, członkiem zarządu, komplementariuszem w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

5) którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 16 października 2019 r.),

6) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz posiada zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 16 października 2019 r.).

 

VI. WARUNKI ZAWARCIA UMÓW

1. Umowy cywilnoprawne zostaną zawarte zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, których działalność gospodarcza nie jest zawieszona.

3. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

4. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

5. Umowy muszą zostać zawarte ze zwycięzcami licytacji najpóźniej w terminie do dnia 25 października 2019 r. według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

1) załącznik nr 1 (graficzny) – lokalizacja przedmiotu przetargu,

2) załącznik nr 2 – wzór umowy czasowego udostępnienia terenu,

3) załącznik nr 3 – regulamin postępowania przetargowego,

4) załącznik nr 4 – wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. c),

5) załącznik nr 5 – wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. d) tiret drugie.

2. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, VIII p.

3. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela pracownik Wydziału Spraw Administracyjnych UMK – Pani Agnieszka Nowak (al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, tel. 12-616-94-34), w godzinach pracy Urzędu.

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

5. Jeżeli oferent złoży fałszywe oświadczenie lub poda nieprawdziwe dane (na każdym etapie postępowania przetargowego oraz na etapie zawierania umowy) i zostanie to udowodnione, to z oferentem nie zostanie zawarta umowa lub umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym (jeżeli została zawarta).

6. Przetarg stanowi załatwienie pięciu wniosków, o których mowa w rozdz. V ust. 1.

7. W przypadku ewentualnego zakończenia przetargu wynikiem nierozstrzygniętym (jeżeli w wyniku przetargu nie zostanie zawarta umowa udostępnienia terenu) sprawy z wniosków uważa się za zakończone, a dokumentem je kończącym jest protokół z przetargu.

 

VIII. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

1. Zarządzenie Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).

2. Polecenie Służbowe Nr 7/2019 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego.

 

zał. nr 1 mapka

zał. nr 2 wzór umowy

zał. nr 3 regulamin

zał. nr 4 oświadczenie

zał. nr 5 pełnomocnictwo


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA RUDNICKA-DRABIK
Data wytworzenia:
2019-10-03
Data publikacji:
2019-10-03
Data aktualizacji:
2019-10-16