Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu dz. nr 206/67 obr. 63 Podgórze przy ul. Jakuba Bojki 14 w Krakowie.

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 12.09.2019r.

WS-05.6131.1.488.2019.AB

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Jakuba Bojki 14 w Krakowie, ul. Jakuba Bojki 14, 30-611 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu dz. nr 206/67 obr. 63 Podgórze przy ul. Jakuba Bojki 14 w Krakowie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 07-10-2019 r. o godz. 13:30 odbędą się oględziny drzewa wnioskowanego do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Jakuba Bojki 14.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Jakuba Bojki 14 w Krakowie, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Grzegorza Ochwata AZ Nieruchomości, ul. Solna 1/6, 30-527 Kraków do:

1. stawienia się na rozprawę;

2. okazania przedmiotu oględzin

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17 września 2019r.

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska poprzez ustalanie warunków na korzystanie ze środowiska w drodze postępowania administracyjnego w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta

 

Informujemy, że:

1. Strona ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu

3. Strona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy .

6. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie sprawy bez rozpoznania

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2019-09-17
Data publikacji:
2019-09-17
Data aktualizacji:
2019-09-17
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-10-02 00:00:03
KATARZYNA BIENIAS
 Przeniesiono do archiwum
2019-09-17 12:36:34
KATARZYNA BIENIAS
 Publikacja