Dokument archiwalny
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr: 24, 25 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza.

Prezydent Miasta Krakowa działając na podstawie art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 24a ust. 1, 2 ustawy z 17 maja 1989 r.– Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr: 24, 25 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza.

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1a pkt. 2 i art. 20 ust. 1-3 w/w ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

 

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnione zostało Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch, Sławomir Zając z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 65K/12.

 

Uwagi, wnioski oraz dokumenty określające prawo własności do nieruchomości oraz dokumenty opisujące budynki i lokale, mogą być okazywane Wykonawcy prac geodezyjnych.

 

Nowy stan danych ewidencyjnych, wynikający z modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Wydziału Geodezji Kraków, ul. Grunwaldzka 8. Informacje o terminie wyłożenia nowego stanu po modernizacji będą podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krakowa na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Andrzej Karpierz

Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA KUŁAGA
Data wytworzenia:
2019-08-29
Data publikacji:
2019-08-29
Data aktualizacji:
2019-08-29