Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

Zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla projektowanej inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej, sieci gazowej, elektroenergetycznej w ulicach: Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika, Jutrzyńskiej, Odmętowej, Stare Wiślisko oraz drogach bocznych od ul. Klasztornej w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa

WS-6.6540.147.2019.DB

Kraków, 12.08.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – cyt. dalej jako „k.p.a”) w związku z art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla projektowanej inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej, sieci gazowej, elektroenergetycznej w ulicach: Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika, Jutrzyńskiej, Odmętowej, Stare Wiślisko oraz drogach bocznych od ul. Klasztornej w Krakowie” z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, działającego przez pełnomocnika Pana Michała Konopkę.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 (pok. 406) lub na piśmie składając je w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31–949 Kraków, w terminie do 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia poprzez publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w powyższym przypadku, zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stanowi, iż stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Zgodnie z zapisami ww. projektu, roboty geologiczne projektowane są w granicach działek o numerach:

  • 289/3, 244/10, 314/1, 186/4, 349, 265, 263/5, 266, 211/21, 194/6 obr. 58 Nowa Huta,
  • 118/10, 131/14, 131/9, 119/3, 148, 147/1, 154/1 obr. 59 Nowa Huta.

W świetle zapisów art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wystąpiono do Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa w celu uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 13.08.2019 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2019-08-13
Data publikacji:
2019-08-13
Data aktualizacji:
2019-08-13