Dokument archiwalny
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr: 1, 2, 6 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 20A, w terminie od 19.08.2019 r. do 06.09.2019 r., w godz. od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr: 1, 2, 6 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza.

 

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

 

• rejestru gruntów,

• rejestru budynków,

• rejestru lokali,

• kartotek budynków,

• kartotek lokali,

• mapy ewidencyjnej

 

opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie ma prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie wskazanych wyżej podmiotów, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyjaśnić wątpliwości i wyeliminować ewentualne nieprawidłowości.

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Z up. Prezydenta Miasta

 

Dorota Michalik

Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji

Grodzki Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA KUŁAGA
Data wytworzenia:
2019-08-02
Data publikacji:
2019-08-02
Data aktualizacji:
2019-08-02