Dokument archiwalny
Konkurs ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa

Ogłasza się konkurs ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2019-2021" oraz Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 i art. 48b ust. 1, ust. 2-4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394) oraz Zarządzenia nr 1956/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów oraz środków finansowych na ich realizację.

 

 

OGŁOSZENIE

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU

 

PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ

W RAMACH ZADAŃ DZIELNIC MIASTA KRAKOWA

Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

 

Komórka realizująca:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

 

 

I. Programy polityki zdrowotnej będące przedmiotem konkursu ofert.

 

1. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;

 

2. Program profilaktyki próchnicy u dzieci;

 

3. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;

 

4. Program profilaktyki wad postawy;

 

5. Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem.

 

 

II. Wysokość środków finansowych na programy polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa.

 

Lp.


Nazwa programu polityki zdrowotnej

 

 

Dzielnica Miasta Krakowa

 

 

Środki finansowe na 2019 r.

 

1.


 

Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych.

Dzielnica VII

8 000 zł 

2.

 

 Program profilaktyki próchnicy u dzieci.

Dzielnica XIV

4 000 zł 

3.

 

 

 

Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.

 

 

 

Dzielnica III

5 000 zł

Dzielnica VI

12 000 zł

Dzielnica XIV

10 000 zł

Dzielnica XV

20 000 zł

4.

 

 

 

Program profilaktyki wad postawy.

 

Dzielnica II

Budżet obywatelski

9 200 zł 

Dzielnica III

10 000 zł

Dzielnica III

Budżet obywatelski

 20 000 zł  

Dzielnica VII

 14 000 zł 

Dzielnica IX

7 000 zł 

Dzielnica X

5 254 zł

Dzielnica XII

5 000 zł

Dzielnica XV

20 000 zł

Dzielnica XVI

10 000 zł

5.

 

Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem.

Dzielnica XII

 

5 000 zł

Razem:

164 454 zł 

 

 

III. Informacje ogólne dotyczące Konkursu ofert, w tym dotyczące składania i rozpatrywania ofert.

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert, w tym jego warunki mogą być zmienione. W takim przypadku termin składania ofert może zostać odpowiednio wydłużony.
 2. Ofertę składa się wyłącznie w formie pisemnej na odpowiednim formularzu ofertowym, w zależności od programu polityki zdrowotnej, zwanego dalej także „Programem”. Wzory formularzy ofertowych do poszczególnych Programów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 3. Do oferty dołącza się odpowiednio w szczególności:
  1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego realizującego Program;
  2) pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że pomieszczenia, w których realizowany będzie  Program są dopuszczone pod względem sanitarnym;
  3) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej;
  4) aktualny odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  5) oświadczenie o sposobie rozliczenia (podmiot jest/nie jest podatnikiem podatku VAT);
  6) oświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Gminy Miejskiej Kraków;
  7) certyfikaty jakości udzielanych świadczeń medycznych (w szczególności w zakresie norm ISO i/lub akredytacji CMJ) – jeśli oferent posiada;
  8) dokumenty potwierdzające nazwę i wiek oraz dopuszczenie do użytku aparatury i sprzętu medycznego (jeśli są wymagane).
 4. Szczegółowe zasady składania ofert, terminy realizacji Programów oraz wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji konkretnego Programu opisane są w dziale IV niniejszego ogłoszenia.
 5. Programy realizowane są od dnia podpisania umowy. Terminy realizacji poszczególnych programów określone są w dziale IV niniejszego ogłoszenia.
 6. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferenta. Jeśli osoby nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis należy składać pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 7. Ofertę na każdy Program oraz dzielnicę, w tym na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego składa się oddzielnie. Oferty winny być składane w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieszcza się nazwę oferenta, numer i nazwę Programu, numer Dzielnicy (z ew. dopiskiem „Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego”), której oferta dotyczy.
 8. W przypadku, gdy oferent chce realizować Program w różnych lokalizacjach (tj. w różnych placówkach) miasta Krakowa, składa oddzielną ofertę na każdą lokalizację (placówkę), w której chce realizować Program (np. oferent posiada 2 gabinety dentystyczne, jeden na os. Kurdwanów i drugi na os. Piastów, w takim przypadku na każdy z tych gabinetów należy złożyć oddzielną ofertę), z zastrzeżeniem, że oferent na daną lokalizację może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 9. W przypadku składania ofert, przez tego samego oferenta, na więcej niż jeden Program, oferent może złożyć jeden komplet dokumentów stanowiących stosowne załączniki do oferty z zastrzeżeniem, że dokumenty te powinny być złożone w ofercie na pierwszy w kolejności Program, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, które winny być dołączone do każdej oferty odrębnie.
 10. Oferty składa się w sposób, miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 11. Oferty złożone w sposób niezgodny z ogłoszeniem będą odrzucane z przyczyn formalnych.
 12. Oferty, które przejdą ocenę formalną będą oceniane przez Komisje konkursową zgodnie ze szczegółowymi zasadami i kryteriami ich oceny obowiązującymi w ramach konkretnego Programu.
 13. Komisja konkursowa może wzywać oferentów do składania wyjaśnień oraz przedkładania dokumentów, w szczególności potwierdzających dane zawarte w ofercie lub niezbędnych do prawidłowej oceny oferty.
 14. Program skierowany jest do mieszkańców danej dzielnicy, mieszkańcy Ci są nim obejmowani w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności mogą zostać objęci pozostali mieszkańcy Krakowa.

 

IV. Opisy programów polityki zdrowotnej, terminy ich realizacji, formularze ofertowe, wymagania stawiane oferentom oraz szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert.

 

     1. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych.

 

        1) Opis programu stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;

        2) Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 1a do ogłoszenia;

        3) Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1b do ogłoszenia.

 

        Termin realizacji w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

 

     2. Program profilaktyki próchnicy u dzieci.

 

        1) Opis programu stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia;

        2) Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 2a do ogłoszenia;

        3) Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2b do ogłoszenia.

 

        Termin realizacji w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

 

     3. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.

 

        1) Opis programu stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia;

        2) Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 3a do ogłoszenia;

        3) Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3b do ogłoszenia.

 

        Termin realizacji w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

 

     4. Program profilaktyki wad postawy.

 

        1) Opis programu stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia;

        2) Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Lekki tornister = zdrowe dziecko” - Program profilaktyki wad postawy stanowi załącznik nr 4a;

        3) Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu profilaktyki wad postawy stanowi załącznik 4b;

        4) Formularz ofertowy na zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego pn. „ Lekki tornister = zdrowe dziecko” - Programu profilaktyki wad postawy stanowi załącznik nr 4c.

        5) Formularz ofertowy na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki wad postawy stanowi załącznik 4d.

 

        Termin realizacji w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 6 grudnia 2019 r.

 

     5. Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem.

 

        1) Opis programu stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia;

        2) Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 5a do ogłoszenia;

        3) Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 5b do ogłoszenia.

 

        Termin realizacji w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 6 grudnia 2019 r.

 

 

V. Podmioty uprawnione do składania ofert.

 

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z postanowieniami poszczególnych Programów.

 

 

VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00. Oferty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pokój 17, z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, numeru i nazwy programu polityki zdrowotnej oraz numeru dzielnicy, której dotyczy oferta.

 

Oferty złożone w innych lokalizacjach lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu) uznawane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

 

VII. Komisja konkursowa, sposób oceny ofert oraz termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 1. Oceny ofert dokonuje Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa.
 2. W skład Komisji z prawem głosu wchodzi do 5 osób, przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, w tym przewodniczący Komisji i jego zastępca.
 3. W pracach Komisji, na wniosek Przewodniczącego, mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu zlecanych do realizacji Programów. W razie powstania potrzeby wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych Komisja może zasięgać ich opinii. Ponadto, Komisja może zaprosić do pełnienia roli obserwatora przeprowadzanego postępowania konkursowego przedstawicieli Dzielnic Miasta Krakowa.
 4. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby biorące udział w konkursie ofert.
 5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 6. Komisja pracuje na posiedzeniach jawnych w składzie liczącym ponad połowę pełnego składu osobowego, w tym przewodniczący lub jego zastępca, a członkowie Komisji swoją obecność potwierdzają na liście obecności.
 7. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Komisji może zostać zwołane przez jego zastępcę.
 8. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu.
 9. Oferty ocenia Komisja.
 10. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo jego zastępcy w przypadku, gdy Przewodniczący nie bierze udziału w pracach Komisji.
 11. W przypadku sprawy nieuregulowanej niniejszym ogłoszeniem decyzje podejmuje Komisja, na zasadach o których mowa w ust. 10, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być sprzeczne z niniejszym ogłoszeniem.
 12. Terminy: złożenia ofert i rozstrzygnięcia konkursu ofert mogą zostać wydłużone.
 13. Na pierwszym posiedzeniu Komisja sporządza listy ofert, które wpłynęły na dany Program.
 14. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1) złożenie oferty po terminie;
  2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu;
  3) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;
  4) niewypełnienie wszystkich wymaganych punktów formularza oferty;
  5) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
  6) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby do tego upoważnione.
 15. Oferty spełniające warunki formalne są poddawane ocenie przez Komisję zgodnie z kryteriami i zasadami oceny ofert obowiązującymi w ramach danego Programu.
 16. Komisja może żądać od oferentów dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących złożonych ofert, w szczególności potwierdzających dane zawarte w ofercie.
 17. Komisja może przeprowadzać wizje lokalne w proponowanych miejscach realizacji Programów.
 18. Oferta na dany Program może nie zostać wybrana do realizacji, w przypadku gdy treść oferty budzi zastrzeżenia co do jakości planowanych do realizacji świadczeń i usług, lub oferent nie daje gwarancji należytego ich wykonania lub w przypadku, gdy ceny określone w ofercie znacząco odbiegają od cen rynkowych.
 19. Komisja może wybrać ofertę w zakresie rzeczowym mniejszym niż wskazany w ofercie, w szczególności w celu zapewnienia mieszkańcom Krakowa dostępności do świadczeń realizowanych w ramach Programu oraz na podstawie potrzeb mieszkańców Krakowa. W takim przypadku, Komisja w porozumieniu z oferentem na podstawie danych zawartych w ofercie określa należne środki finansowe za jej wykonanie.
 20. Komisja wybiera oferty w ramach danego Programu w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 21. Wyniki Konkursu ofert zatwierdza Prezydent Miasta Krakowa w terminie do 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 22. Ogłoszenie wyników Konkursu ofert następuje niezwłocznie po ich zatwierdzeniu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich zatwierdzenia. Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;
  2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa.
 23. Umowy zawierane będą po zatwierdzeniu i opublikowaniu wyników konkursu ofert.
 24. Warunkiem realizacji Programu jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 25. Z wykonania umowy sporządza się stosowne sprawozdania.
 26. Konkurs ofert może zostać odwołany w całości lub w części przed upływem terminu na złożenie ofert.
 27. Konkurs ofert może zostać odwołany w całości lub części także po złożeniu ofert, w szczególności w przypadku, gdy ceny świadczeń zdrowotnych przedstawione w ofercie/ofertach, będą zdaniem Komisji znacząco odbiegać od ich cen rynkowych.
 28. Konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
  1) nie zostanie złożona żadna oferta,
  2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

VIII. Informacje dodatkowe.

 1. Gmina Miejska Kraków finansuje realizację programów polityki zdrowotnej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Beneficjentami realizowanego zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.
 3. Gmina Miejska Kraków za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza niniejszy konkurs ofert w swojej siedzibie i na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz przekazuje informacje dotyczące Konkursu ofert samorządom zawodów medycznych działających na terenie Gminy.
 4. Dokumentacja Konkursu ofert, w tym obowiązujące formularze udostępnione są na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz w Referacie ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 17.
 5. Informacje dotyczące Konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.00 w Referacie ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa, 30-703 Kraków, ul. Jana Dekerta 24, pokój nr 17, tel.: 12 616-97-86, 12 616-99-99.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia stanowią jego integralną część.

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Opis Programu profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;
 2. Załącznik nr 1a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;
 3. Załącznik nr 1b - Formularz ofertowy do Programu profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;
 4. Załącznik nr 2 - Opis Programu profilaktyki próchnicy u dzieci;
 5. Załącznik nr 2a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Program profilaktyki próchnicy u dzieci;
 6. Załącznik nr 2b - Formularz ofertowy do Programu profilaktyki próchnicy u dzieci;
 7. Załącznik nr 3 - Opis Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;
 8. Załącznik nr 3a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;
 9. Załącznik nr 3b - Formularz ofertowy do Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;
 10. Załącznik nr 4 - Opis Programu profilaktyki wad postawy;
 11. Załącznik nr 4a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty na realizację zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Lekki tornister = zdrowe dziecko” - Program profilaktyki wad postawy;
 12. Załącznik nr 4b - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty na realizację Programu profilaktyki wad postawy;
 13. Załącznik nr 4c - Formularz ofertowy na zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego pn. „ Lekki tornister = zdrowe dziecko” - Programu profilaktyki wad postawy;
 14. Załącznik nr 4d - Formularz ofertowy do Programu profilaktyki wad postawy;
 15. Załącznik nr 5 - Opis Programu profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem;
 16. Załącznik nr 5a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem;
 17. Załącznik nr 5b - Formularz ofertowy do Programu profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem.

 

Zarządzenie nr 1956/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów oraz środków finansowych na ich realizację.


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA JABŁOŃSKA
Data wytworzenia:
2019-08-02
Data publikacji:
2019-08-02
Data aktualizacji:
2019-08-07
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-08-20 00:00:04
JOANNA JABŁOŃSKA
 Przeniesiono do archiwum
2019-08-07 07:34:44
JOANNA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-08-07 07:34:41
JOANNA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-08-02 13:35:56
JOANNA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-08-02 13:35:54
JOANNA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-08-02 13:34:12
JOANNA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-08-02 13:34:10
JOANNA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-08-02 13:33:08
JOANNA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-08-02 13:33:05
JOANNA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-08-02 12:20:24
JOANNA JABŁOŃSKA
 Edycja