Dokument archiwalny
Wersja komunikatu z dnia: 2019-07-03 15:01:13
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie wodociągu 150 mm z żeliwa sferoidalnego ISOPAM w rurze ochronnej stalowej 355,6х10, po istniejącym moście betonowym nad rzeką Serafą w ciągu ul. Popiełuszki w Krakowie, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej 150 żeliwo sferoidalne w ulicy Popiełuszki w Krakowie dz. nr 690/5, 695/3, 715/1 obr. 101 Podgórze".

Kielce, 21 czerwca 2019r.

 

KR.ZUZ.2.421.32.2019

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 389 pkt 9 i art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 14 stycznia 2019r. i uzupełniony w dniu 18 czerwca 2019r, przez Pana Stanisława Dziob - pełnomocnika Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie wodociągu 150 mm z żeliwa sferoidalnego ISOPAM w rurze ochronnej stalowej 355,6х10, po istniejącym moście betonowym nad rzeką Serafą w ciągu ul. Popiełuszki w Krakowie, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej 150 żeliwo sferoidalne w ulicy Popiełuszki w Krakowie dz. nr 690/5, 695/3, 715/1 obr. 101 Podgórze".

 

Zawiadamiając o powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 2, 28-100 Busko-Zdrój, piętro III, pokój nr 26, tel. 41378 40 39 i w Zarządzie Zlewni w Krakowie, Dział Zgód Wodnoprawnych, ul. Piłsudskiego 22, pokój nr 332 lub pod numerem telefonu 12 62 84 332 oraz wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, uwagi co do zebranych dowodów i materiałów lub przesłać ewentualne zastrzeżenia pisemnie.

 

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody.

 

Sprawę prowadzi: Anna Mastalińska

 

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie

Kierownik Działu

Zgód Wodnoprawnych

Jarosław Misztal

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2019-07-03
Data publikacji:
2019-07-03
Data aktualizacji:
2019-07-03
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-07-17 00:00:04
JOANNA IBEK
 Przeniesiono do archiwum
2019-07-03 15:03:17
JOANNA IBEK
 Edycja
2019-07-03 15:01:13
JOANNA IBEK
 Edycja
2019-07-03 14:59:24
JOANNA IBEK
 Publikacja