Dokument archiwalny
XVIII edycja PPL

Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XVIII edycję Programu Pomocy Lokatorom.

OGŁOSZENIE

 

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż organizuje XVIII edycję

Programu Pomocy Lokatorom.

 

W Programie Pomocy Lokatorom mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały

Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105 z późn. zm.).

 

Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które:

 

1) zamieszkują z zamiarem pobytu stałego w lokalu o nadmiernym zaludnieniu położonym w Gminie,

2) posiadają prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające popełnienie przestępstwa, którego ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem, pozbawiającego możliwości zamieszkiwania w lokalu położonym na terenie Gminy, w którym zamieszkiwały z zamiarem stałego pobytu;

3) posiadają prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu, w którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego albo nie orzekał o istnieniu lub braku takiego uprawnienia lub ostateczną decyzję administracyjną o opróżnieniu lokalu mieszkalnego;

4) zamieszkują w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;

5) zamieszkują w lokalu lub jego części nie wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innego tytułu prawnego umożliwiającego zamieszkiwanie pod warunkiem, że:

a) upłynął okres na jaki został zawarty lub utracono tytuł prawny wskutek wypowiedzenia;

b) kwota opłat za używanie lokalu, przekraczała w momencie upływu okresu wypowiedzenia lub okresu na jaki został zawarty tytuł prawny 50 % miesięcznych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem;

c) powierzchnia zajmowanego lokalu lub jego części nie przekracza zwiększonej

o 50% normatywnej powierzchni użytkowej przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

6) są osobami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

7) utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy, tj. w terminie trzyletnim;

8) utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2) ustawy, tj. z uwagi na zwłokę w zapłacie czynszu;

9) są najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

10) utraciły tytuł prawny do lokalu nie wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego;

11) są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych

z terenu Gminy.

 

 

W Programie Pomocy Lokatorom mogą uczestniczyć również osoby, w stosunku do których zapadł wyrok orzekający eksmisję, z którego wynika obowiązek zapewnienia przez Gminę lokalu. Uprawnienie to nie dotyczy osób, które:

- posiadają prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków,

- w sposób rażący lub uporczywy wykraczały przeciwko porządkowi domowemu w miejscu zamieszkania.

 

Osoby spełniające jedno z powyższych kryteriów muszą ponadto:

1. osiągać średni miesięczny dochód netto nieprzekraczający w 2018 r. następujących kwot:

 

 
Wielkość rodziny Niski dochód (miesięcznie netto)
Gospodarstwo jednoosobowe

3 850 zł

(350 % najniższej emerytury)

Gospodarstwo dwuosobowe

3 300 zł

(300 % najniższej emerytury)

Gospodarstwo wieloosobowe

2 750 zł

(250% najniższej emerytury)

 

 

2. zaoferować zapłatę stawki czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł;

3. złożyć oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

 

Do konkursu ofert dopuszcza się również osoby, które już otrzymały lokal mieszkalny z zasobu Gminy Miejskiej Kraków na podstawie spełnienia jednego z kryteriów wymienionych

w punktach od 1) do 11), w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) rozwiązania umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu,

b) wymeldowania wszystkich osób zameldowanych w tym lokalu,

c) wykonania prac obciążających najemcę, w związku z opuszczeniem dotychczas zajmowanego lokalu, określonych w art. 6e ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

d) uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków,

e) podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Lokal mieszkalny zostanie wynajęty tej osobie, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu

oraz spełni pozostałe wymogi konkursu ofert określone w regulaminie PPL.

 

Dopuszcza się odmowę przyjęcia oferty w przypadku, gdy przeprowadzona weryfikacja wykaże, iż czynsz oraz inne opłaty za używanie lokalu uzyskanego w wyniku Programu Pomocy Lokatorom przekroczyłyby 50 % miesięcznych dochodów rodziny oferenta lub uzyskano informacje

o wykraczaniu w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu

w dotychczasowych miejscach zamieszkania lub pobytu oferenta oraz osób objętych ofertą.

 

Druki ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom są dostępne w siedzibie

Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a – Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl.

 

Oferent składający ofertę powinien w szczególności dołączyć do niej następujące dokumenty:

a) wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,

b) tytuł prawny do zajmowanego lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, prawomocny wyrok eksmisyjny (w przypadku posiadania takich dokumentów),

c) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w 2018 roku wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem/ofertą (zaświadczenia powinny uwzględniać kwoty dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego),

d) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o sumie pobranej całkowitej (tj. odliczonej od podatku i od dochodu) kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2018 rok wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem/ofertą.

e) Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za 2018 rok osiągniętych przez wszystkie pełnoletnie osoby objęte wnioskiem/ofertą (druk dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a Punkt Obsługi Mieszkańców).

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość żądania dodatkowych dokumentów.

 

 

W przypadku, gdy wymagane dokumenty znajdują się już w aktach sprawy prowadzonej przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, nie istnieje konieczność ponownego ich składania, z wyłączeniem sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zaktualizowania tych dokumentów.

 

W celu wyeliminowania sytuacji braku zgodności oferty z wymogami konkursu oraz braku kompletności złożonej dokumentacji, ofertę - przed jej złożeniem - mogą sprawdzić pod względem formalnym pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa (pokoje nr 111-114 przy ul. Wielopole 17a - I Piętro, w godzinach pracy UMK).

 

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerami telefonu:

12 616-82-15, 12 616-84-01, 12 616-82-27, 12 616-82-24, 12 616-82-25, 12 616-82-44, 12 616-84-04,         12 616- 82-29. 

Oferty składane są przez oferentów w zamkniętych kopertach oznaczonych „Konkurs ofert

– Program Pomocy Lokatorom” w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a (Punkt Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres, w terminie

od 12 sierpnia 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Podstawa prawna:

 

1. § 11 i załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105 z poźn. zm).

2. uchwała Nr LXXIX/1932/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

3. Zarządzenie Nr 3587/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania

i określenia zasad działania komisji ds. rozpatrywania ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom (z późn. zm.).

 

 Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. Oferta w ramach PPL

3. Regulamin

4. Oświadczenie dla osób zajmujących lokale

5. Specyfikacja techniczna

6. Wysokość opłat za media

7. Zakres remontu

8. Dodatkowe informacje

9. Harmonogram udostępniania lokali


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2019-06-17
Data publikacji:
2019-06-17
Data aktualizacji:
2019-06-28
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-08-20 00:00:02
ELŻBIETA RZYCKA
 Przeniesiono do archiwum
2019-06-28 13:29:20
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2019-06-18 10:24:35
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2019-06-18 07:56:20
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2019-06-17 15:12:45
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2019-06-17 14:29:42
RYSZARD PAŻUCHA
 Publikacja