Dokument archiwalny
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

położonej w Krakowie przy ul. Wolności

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości w dniach od 10 – 30 czerwca 2019 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 413/5 o powierzchni 0,0235 ha, położonej w obrębie P-49, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Wolności, objętej KW KR1P/00488907/7.

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa znajduje się w jednostce urbanistycznej nr 32 w kategoriach zagospodarowania terenu o symbolu MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazami, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

 

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2019-06-07
Data publikacji:
2019-06-10
Data aktualizacji:
2019-06-10