Dokument archiwalny
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytów w 4 artystycznych instytucjach kultury, dla których Organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, wg metodyki i kryteriów przyjętych w podręczniku pt. „Audyt jakościowy w miejskich instytucjach kultury w Krakowie”.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przeprowadzenie audytów wg przyjętej metodyki i kryteriów w niżej wymienionych instytucjach:

  • Krakowski Teatr Scena STU,
  • Orkiestra Capella Cracoviensis,
  • Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”,
  • Balet Dworski Cracovia Danza.

2. Opracowanie szczegółowego raportu z audytu przeprowadzonego w każdej z 4 miejskich instytucji kultury.

3. Opracowanie streszczenia/ krótkiego opisu wyników z audytu przeprowadzonego w każdej z 4 miejskich instytucji kultury.

4. Podsumowanie/ diagnoza z przeprowadzonych audytów w 4 miejskich instytucjach kultury.

5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej streszczającej treść raportów z przeprowadzonych audytów i przedstawienie jej (po akceptacji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego) podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa

 

II. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający oczekuje, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany nie później niż do 29 listopada 2019 r.

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca winien posiadać:

Wiedzę i doświadczenie oraz dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

2. Forma i sposób składania oferty:

Ofertę należy złożyć wraz z podpisem i pieczątką osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście.

Oferta winna zawierać czas realizacji przeprowadzenia audytów, z uwzględnieniem poniższych terminów, w poszczególnych instytucjach kultury oraz oferowaną cenę brutto (cena netto + stawka podatku VAT) zgodnie z poniższą tabelką:

 

Przedmiot – zakres - etap

Termin realizacji

Cena brutto

Cena netto + VAT

Uwagi

Przeprowadzenie audytu w Krakowskim Teatrze Scena STU

Lipiec 2019 r

 

 

 

Przeprowadzenie audytu w Orkiestrze Capella Cracoviensis

Wrzesień 2019 r.

 

 

 

Przeprowadzenie audytu  w Orkiestrze Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”

Październik 2019 r.

 

 

 

Przeprowadzenie audytu w Balecie Dworskim „Cracovia Danza”

Listopad 2019 r.

 

 

 

Opracowanie szczegółowego raportu z audytu przeprowadzonego w każdej z 4 miejskich instytucji kultury

 

 

 

 

Opracowanie streszczenia/ krótkiego opisu wyników z audytu przeprowadzonego w każdej z 4 miejskich instytucji kultury

 

 

 

 

Podsumowanie/ diagnoza z przeprowadzonych audytów w 4 miejskich instytucjach kultury

 

 

 

 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej streszczającej treść raportów z przeprowadzonych audytów i przedstawienie jej (po akceptacji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego) podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa

 

 

 

 

RAZEM:

Do 29 listopada 2019 r.

 

 

 

 

 

IV. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena.

 

V. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia oferty.

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków; e-mail: kd.umk@um.krakow.pl, w terminie do 4.06.2019 do godz. 12:00.

 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny.

 

W przypadku zainteresowania ww. ofertą, w celu uzyskania dostępu do podręcznika pt. „Audyt jakościowy w miejskich instytucjach kultury w Krakowie”, uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA DOKSA-TVERBERG - CZASOWE ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA NOWACKA
Data wytworzenia:
2019-05-21
Data publikacji:
2019-05-21
Data aktualizacji:
2019-05-21