Dokument archiwalny
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębu ewidencyjnego nr 126105_9.0004 położonego w jednostce ewidencyjnej 126105_9 Śródmieście

Prezydent Miasta Krakowa działając na podstawie art. 61 i art. 62 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 24a ust. 1, 2 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 725 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębu ewidencyjnego nr 126105_9.0004 położonego w jednostce ewidencyjnej 126105_9 Śródmieście.

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1a pkt. 2 i art. 20 ust. 1-3 w/w ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. 2019 poz. 393).

 

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnione zostało Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch, Sławomir Zając z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 65K/12.

 

Uwagi, wnioski oraz dokumenty określające prawo własności do nieruchomości oraz dokumenty opisujące budynki i lokale mogą być okazywane Wykonawcy prac geodezyjnych.

 

Nowy stan danych ewidencyjnych, wynikający z modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Wydziału Geodezji przy ulicy Grunwaldzkiej 8. Informacje o terminie wyłożenia nowego stanu po modernizacji będą podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krakowa na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

 

Dorota Michalik

Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji

Grodzki Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA KUŁAGA
Data wytworzenia:
2019-05-21
Data publikacji:
2019-05-21
Data aktualizacji:
2019-05-21