Dokument archiwalny
Ogłoszenie o przetragu ustnym nieograniczonym na udostępnienie jednego miejsca na bulwarze Czerwieńskim w celu ustawienia kasy do prowadzenia sprzedaży biletów na rejsy po Wiśle.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa

 

ogłasza

 

przetarg ustny nieograniczony

 

na udostępnienie jednego miejsca na bulwarze Czerwieńskim

w celu ustawienia kasy do prowadzenia sprzedaży biletów na rejsy po Wiśle

 

 

 

 

 1. CENA WYWOŁAWCZA

  2,40 zł (słownie: dwa złote 40/100) netto + należny podatek VAT – za 1 m2 zajętej powierzchni dziennie.

   

 2. WADIUM

  3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

  Wadium wpłacone przez oferenta, który wylicytuje uprawnienie do zawarcia umowy zalicza się na poczet należności z tytułu jej zawarcia. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy oferenta wadium ulega przepadkowi. Oferentom, którzy nie wylicytują miejsca, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia. W przypadku odwołania przetargu wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom, którzy je wpłacili.

   

 3. PRZEDMIOT PRZETARGU

 1. Przedmiotem przetargu jest jedno miejsce zlokalizowane na działce nr 179 obr. 3 Śródmieście, położonej na bulwarze Czerwieńskim, w celu ustawienia kasy do prowadzenia sprzedaży biletów na rejsy po Wiśle (z możliwością obsługi wszystkich armatorów prowadzących działalność związaną z przewozami pasażerskimi po Wiśle).

 2. Miejsce do prowadzenia sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 oznaczone zostało na załączniku nr 1 (graficznym) do niniejszego ogłoszenia.

 3. Przed zawarciem umowy kasa biletowa powinna uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miasta.

 4. Dopuszczalna forma i kolorystyka kasy biletowej (wytyczne Plastyka Miasta):

  - stabilna i mobilna konstrukcja drewniana i metalowa, o wymiarach nie większych niż 2,5 x 1,5 x 3 m, malowana proszkowo (zgodnie z próbnikiem RAL 6009 ciemnozielony), na kołach niewystających poza konstrukcję stoiska, dopasowanych wielkością,

  - konstrukcja musi uwzględniać zabezpieczenie sprzedawcy oraz sprzedawanego asortymentu przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych (silne wiatry, deszcze, duże nasłonecznienie),

  - zadaszenie stoiska w formie dachu dwuspadowego, o wysokości nie wyższej niż 1 m.

 1. Opłaty i koszty ponoszone przez oferenta:

  1) opłata dzienna za udostępnienie miejsca, przeliczona według wylicytowanej stawki, płatna miesięcznie z góry do 20 dnia każdego miesiąca trwania umowy,

  2) dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z późn. zm.), w wysokości określonej w uchwale Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej (z późn. zm.) za powierzchnię określoną w umowie.

 1. Szczegółowe warunki korzystania z udostępnionego miejsca będą zawarte w umowie cywilnoprawnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 2. Umowa cywilnoprawna będzie obowiązywać nieprzerwanie przez 366 dni począwszy od dnia jej zawarcia.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w sali 303, bezpośrednio po przeprowadzeniu o godz. 9.00 kwalifikacji oferentów do uczestnictwa w przetargu.

 2. W trakcie przetargu w sali mogą przebywać wyłącznie – legitymujący się dokumentem potwierdzającym tożsamość – oferenci uprawnieni do udziału w przetargu i reprezentujący ich pełnomocnicy oraz członkowie komisji przetargowej.

 3. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu normuje „Regulamin postępowania przetargowego”, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

   

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

 1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy:

  1) wnieśli wadium w wysokości podanej w rozdz. II w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r., przelewem w taki sposób, aby najpóźniej 10 czerwca 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Krakowa, Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

  Na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium należy dopisać słowa: „WADIUM – KASA BILETOWA”. Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami jest podstawą niedopuszczenia oferenta do przetargu.

  2) w dniu przetargu (bezpośrednio przed jego rozpoczęciem) przedłożyli komisji przetargowej komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, tj.: 

  a) okazali dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, dokument paszportowy, kartę pobytu, polski dokument tożsamości lub dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie ich ważności),

  b) okazali dokument potwierdzający wpłatę wadium,

  c) przedłożyli umowę spółki cywilnej (jeżeli oferentami są wspólnicy spółki cywilnej),

  d) złożyli pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu, regulaminu postępowania przetargowego oraz wzoru umowy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia,

  e) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika:

  - okazali dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika,

  - przedłożyli pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego – wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

  Dokument, o którym mowa w lit. c) może być przedstawiony w formie kserokopii, jednak potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferentów. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

  Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia oferenta do przetargu.

 

 1. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci:

  1) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca lub uprawnienia w przetargu  organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisali umowy,

  2) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisał umowy,

  3) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

  4) z których odpowiednio: wspólnikiem, partnerem, członkiem zarządu, komplementariuszem w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

  5) którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 10 czerwca 2019 r.),

  6) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz posiada zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 10 czerwca 2019 r.).

 

 1.  WARUNKI ZAWARCIA UMÓW  

 1. Umowa cywilnoprawna zostanie zawarta zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 2 ogłoszenia.

 2. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którego działalność gospodarcza nie jest zawieszona.

 3. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą, który nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

 4. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą, którego odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

 5. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem dostarczenia do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. wizualizacji kasy biletowej (w kolorze) z podaniem wymiarów, wyposażenia, kolorystyki, rodzaju materiału, w której będzie prowadzona sprzedaż (w celu wystąpienia o opinię Plastyka Miasta).

 6. Umowa musi zostać zawarta ze zwycięzcą licytacji najpóźniej w terminie do dnia 8 lipca 2019 r. według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy.

 7. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w ust. 6 z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy licytacji, uprawnienie do jej zawarcia przechodzi na kolejnego oferenta, który podczas licytacji złożył najkorzystniejszą ofertę, o czym zostanie on powiadomiony przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. W celu zawarcia umowy kolejny oferent musi dostarczyć do Wydziału Spraw Administracyjnych wizualizację kasy biletowej, o której mowa w ust. 5 w terminie do 7 dni od otrzymania powiadomienia oraz zawrzeć umowę udostępnienia terenu w terminie do 21 dni od otrzymania powiadomienia. Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa może powtarzać powyższą procedurę do skutku (tzn. wyłonienia oferenta, z którym zostanie zawarta umowa) lub do wyczerpania oferentów, którzy wzięli udział w licytacji.

   

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

  1) załącznik nr 1 (graficzny) – wskazujący miejsce, o którym mowa w rozdz. III ust. 1,

  2) załącznik nr 2 – wzór umowy czasowego udostępnienia terenu,

  3) załącznik nr 3 – regulamin postępowania przetargowego,

  4) załącznik nr 4 – wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. d),

  5) załącznik nr 5 – wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. e) tiret drugie.

 1. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, przy al. Powstania Warszawskiego 10 i przy ul. Wielickiej 28a.

 2. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela pracownik Wydziału Spraw Administracyjnych UMK – Pani Agnieszka Nowak (al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, tel. 12-616-94-34), w godzinach pracy Urzędu.

 3. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 4. Jeżeli oferent złoży fałszywe oświadczenie lub poda nieprawdziwe dane (na każdym etapie postępowania przetargowego oraz na etapie zawierania umowy) i zostanie to udowodnione, to z oferentem nie zostanie zawarta umowa lub umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym (jeżeli została zawarta).

   

 1. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

 1. Zarządzenie Nr 1125/2018  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).

 2. Polecenie Służbowe Nr 2/2019 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 Załączniki:

 

zał. nr 1 - mapka

zał. nr 2 - wzór umowy

zał. nr 3 - regulamin postępowania przetargowego

zał. nr 4 - oświadczenie

zał. nr 5 - pełnomocnictwo

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA MIŚ
Data wytworzenia:
2019-05-16
Data publikacji:
2019-05-16
Data aktualizacji:
2019-05-17