Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

Prezydenta Miasta Krakowa o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa garażu podziemnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w ramach inwestycji p.n. Zabudowa usługowa - budynek biurowo - usługowy z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem komunikacyjnym, na działce nr 368/42, obręb 5 Śródmieście" - przy ul. Mogilskiej w Krakowie.

Prezydent Miasta Krakowa

WS-04.6220.36.2019.MP

Kraków, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.03.2016r. znak: WS-04.6220.154.2015.WM, wydanej na wniosek spółki UBM MOGILSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa garażu podziemnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w ramach inwestycji p.n. Zabudowa usługowa - budynek biurowo - usługowy z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem komunikacyjnym, na działce nr 368/42, obręb 5 Śródmieście" - przy ul. Mogilskiej w Krakowie.

 

UBM MOGILSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, pismem z dnia 31.03.2019r., wniosła o zmianę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.03.2016r. znak: WS-04.6220.154.2015.WM.

W wyszczególnionej decyzji zmiany ww. przedsięwzięcia dotyczyć będą: zmiany funkcji przeznaczenia budynku z biurowej na hotelową, zmniejszenia ilości kondygnacji naziemnych, rezygnacji z jednej kondygnacji podziemnej i zmiany nazwy inwestycji. Zmieniona nazwa inwestycji otrzymuje brzmienie: ,,Zabudowa usługowa – budynek hotelowy z garażem podziemnym wraz z infrastruktura techniczną i komunikacyjną na działce nr 368/42, obręb 5 Śródmieście".

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 UUOŚ tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tego organu wymagane, w tej samej sprawie wystąpiono również zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 1b i 1c UUOŚ o stanowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dołączone zostaną do akt sprawy.

 

W związku z powyższym, informuję zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie ustnie (do protokołu), w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 503 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30, lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 5 kwietnia 2019 r.

 

 


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Krakowa w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane,

a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2019-04-08
Data publikacji:
2019-04-08
Data aktualizacji:
2019-04-08
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-04-08 10:15:34
JACEK DERKACZ
 Przeniesiono do archiwum
2019-04-08 08:05:42
JACEK DERKACZ
 Edycja
2019-04-08 08:05:35
JACEK DERKACZ
 Edycja
2019-04-08 08:05:26
JACEK DERKACZ
 Edycja
2019-04-08 08:04:35
JACEK DERKACZ
 Edycja
2019-04-08 08:04:28
JACEK DERKACZ
 Publikacja