Dokument archiwalny
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ZOBOWIĄZYJĄCEJ WŁAŚCICIELA DO UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a i art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez Panią Joannę Boruta – Domachowską o wydanie decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości oznaczonych jako:

  • działka nr 175 obr. 85 jedn. ewid. Podgórze obj. księga wieczystą KR1P/00188751/5, w której jako współwłaściciele figurują osoby zmarłe,
  • działka nr 315 obr. 100 jedn. ewid. Podgórze obj. wykazem hipotecznym Lwh 671 Bieżanów, w którym jako właściciel figuruje osoba zmarła

w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Skawina – Bieżanów

 

oraz działka nr 62/6 obr. 19 jedn. ewid. Krowodrza obj. księga wieczystą KR1P/00011757/6, w której jako współwłaściciele figurują osoby zmarłe w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Skawina – Salwator.

 

Powyższe nieruchomości traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 29, pokój 312, w godzinach 07.40-15.30, telefon 12 616 98 95 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2019-03-26
Data publikacji:
2019-03-29
Data aktualizacji:
2019-03-29