Dokument archiwalny
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH WSPIERANIA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH NA ROK 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU

WSPIERANIA RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH

NA OBSZARZE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

NA ROK 2019


Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań obejmujących budowę, modernizację i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogrodów działkowych prowadzonych przez beneficjentów „Programu wspierania Rodzinnych Ogródków Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” przyjętego uchwałą nr LII/976/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. 

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

 Dotacja celowa, zwana dalej dotacją jest przeznaczona na wykonanie zadania, o ile realizacja przyczyni się do poprawienia możliwości korzystania z Rodzinnych Ogródków Działkowych :

 • koszty modernizacji istniejącej infrastruktury lub jej remont na terenie ogólnym przeznaczonym do udostępnienia mieszkańcom Krakowa
 • budowa infrastruktury ogrodowej w przypadku jej braku na terenie ogólnym przeznaczonym do udostępnienia mieszkańcom Krakowa

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

 Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

- stowarzyszenia ogrodowe legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości na którym położony jest RODz:

 • w przypadku braku infrastruktury ogrodowej na terenie RODz lub posiadanie infrastruktury ogrodowej w stanie technicznym wskazującym na konieczność jej modernizacji lub remontu
 • w przypadku niezalegania wobec Gminy Miejskiej Kraków z jakimikolwiek należnościami o charakterze publicznoprawnym lub cywilnoprawnym,

3. Wysokość dotacji

 Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie:

 • 70 % poniesionych udokumentowanych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 50 000 zł nakładu na zadanie dla danego RODz, o których dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę dotacji są ponoszone przez beneficjenta we własnym zakresie.

Ponadto, informuje się że:

 • wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w § 3 ust 2 umowy, której wzór stanowi załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa nr VI/107/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
 • dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia w wysokości nie większej niż poniesione koszty i przyznana dotacja podana w § 3 ust 3 umowy.

4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, w Punktach Obsługi Mieszkańców, jak również przesłany na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miasta Krakowa.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników stanowi załącznik do Uchwały jest dostępny na stronie www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Kształtowania Środowiska os. Zgody 2. Nabór rozpoczyna się w dniu 19 marca 2019 r. Zakończenia naboru przypada na dzień 31 lipca 2019 r. lub po wyczerpaniu środków przewidzianych w Budżecie Miasta w roku 2019 na ten cel.

5. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

 • Wnioski rozpatrywane będą do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2019 roku.
 • Pozostałe wnioski rozpatrzone zostaną pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków w 2019 roku.
 • Wnioski rozpatruje się w ciągu 30 dni od złożenia.

6. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji

 • Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale tj. terminu złożenia wniosku wolnego od braków formalnych, przy czym za termin złożenia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Krakowa;
 • do czasu usunięcia braków wniosek nie będzie rozpatrywany

 7. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 przypadająca na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących wykonanie zadania przyczyniającego się do poprawienia możliwości korzystania z RODz przez działkowców oraz zwiększy dostępność mieszkańców Miasta Krakowa do danego RODz wynosi 200 000 zł. Ww. wysokość środków może ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa odpowiedniej uchwały.

8. Wzór umowy o udzielenie dotacji

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji stanowi załącznik do Uchwały

9. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 14 dni od zakończenia prac jednak nie później niż do dnia 31 października 2019 roku. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia. Dla rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik do Uchwały

 10. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

11. Dodatkowe informacje

Dotacja udzielana jest na rzecz stowarzyszenie ogrodowego posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, na których położony jest RODz,

 

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 • dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano- wykonawczy),
 • realizację zadania na nieruchomościach nie stanowiących terenu ogólnego RODz.

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).


UWAGA:

 

W przypadku braku środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta Krakowa możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanej dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK lub pod numerem telefonu: (12) 616-88-93, (12) 616-87-00, (12) 616-89-98.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK:

1. Wniosek o udzielenie dotacji

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-03-19
Data publikacji:
2019-03-19
Data aktualizacji:
2019-03-19