Dokument archiwalny
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty Konkurs Ofert oraz nabór na członków Komisji Konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Tytuł zadania publicznego: „Kraków dla MSP”

Komórka realizująca: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 280 000 zł

Termin realizacji zadania: 01.06.2019-31.12.2019

Miejsce realizacji zadania: brak wskazań.

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 06 marca 2019 r. o godz. 15:30. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4pok. nr 347– z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 

Termin zgłaszania kandydatów do KOmisji Konkursowej upływa z dniem 20 lutego 2019 roku o godz.15:30. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, pok. nr 347 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: pi.umk@um.krakow.pl.

 

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA WYSOCKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAWEŁ MAJKA
Data wytworzenia:
2019-02-13
Data publikacji:
2019-02-13
Data aktualizacji:
2019-02-20