Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rewitalizacja Parku Podworskiego w Skotnikach przy ul. Skotnickiej obejmująca budowę ciągów pieszych, rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc postojowych, budową instalacji oświetleniowej, montażem urządzeń rekreacyjnych oraz małej architektury na działkach nr 63/2, 63/4, 56/56, 56/53, 265/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Skotnickiej w Krakowie”

OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rewitalizacja Parku Podworskiego w Skotnikach przy ul. Skotnickiej obejmująca budowę ciągów pieszych, rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc postojowych, budową instalacji oświetleniowej, montażem urządzeń rekreacyjnych oraz małej architektury na działkach nr 63/2, 63/4, 56/56, 56/53, 265/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Skotnickiej w Krakowie”

KZ-03.4120.6.29.2019.DJ z 04.02.2019 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.) zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.: „Rewitalizacja Parku Podworskiego w Skotnikach przy ul. Skotnickiej obejmująca budowę ciągów pieszych, rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc postojowych, budową instalacji oświetleniowej, montażem urządzeń rekreacyjnych oraz małej architektury na działkach nr 63/2, 63/4, 56/56, 56/53, 265/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Skotnickiej w Krakowie” wydano postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa, działającego na mocy porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2010 r., pismem z  04.02.2019 r.  znak: KZ-03.4120.6.29.2019.DJ odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków.

 

 

Godziny przyjęć stron: poniedziałek- piątek: 7.30 –15.30 POUCZENIE: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.): (wyciąg) Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. § 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. § 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. § 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
JERZY WYPARTOWICZ
Data wytworzenia:
2019-02-04
Data publikacji:
2019-02-04
Data aktualizacji:
2019-02-04