Dokument archiwalny
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 ROKU

            Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. informujemy, że na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 7 lutego 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. działają dwie komisje lekarskie:

 

- Powiatowa Komisja Lekarska dla Miasta Krakowa Nr I

dla osób o nazwiskach od A-Ł (informacja tel. 12 616 91-18, 532 139 054)

 

- Powiatowa Komisja Lekarska dla Miasta Krakowa Nr II

dla osób o nazwiskach od M-Ź (informacja tel. 12 616 94-18, 532 107 934)

 

Powiatowe Komisje Lekarskie dla Miasta Krakowa Nr I i Nr II zlokalizowane są w  Centrum Kultury Podgórza, Kraków ul. Sokolska 13.

 

             Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

              Zaznaczyć należy, iż zgodnie z § 4 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017r. poz.1980) nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

           

               Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn.zm.).

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2000 r


2. mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 

3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 

4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej( Dz. U. poz. 944),

 

5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

________________________________________________________________________________

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2019-01-28
Data publikacji:
2019-01-28
Data aktualizacji:
2019-02-01
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-04-26 00:00:02
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Przeniesiono do archiwum
2019-02-01 08:20:57
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2019-01-29 10:44:25
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2019-01-29 08:17:24
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2019-01-28 12:38:45
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Publikacja