Dokument archiwalny
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ZOBOWIĄZYJĄCEJ WŁAŚCICIELA DO UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ZOBOWIĄZYJĄCEJ WŁAŚCICIELA DO UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a i 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez Panią Joannę Boruta – Domachowską o wydanie decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działka 161/3 obr. 62 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Skawina - Bieżanów.

 

Jak ustalono na podstawie zgromadzonej dokumentacji dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

 

Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości.

 

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 29, pokój 312, w godzinach 07.40-15.30, telefon 12 616 98 95 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-12-03
Data publikacji:
2018-12-05
Data aktualizacji:
2018-12-05