Dokument archiwalny
Wersja komunikatu z dnia: 2018-10-11 11:14:16
XII edycja akcji „Podzielmy się ciepłem”, trwa nabór wniosków

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych.

I. CEL AKCJI

Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, m.in. ubogim, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom, osobom wykluczonym społecznie. Organizacje te otrzymają dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

 

II. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

O wsparcie finansowe może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w art.3 ust. 2 oraz art.3 ust. 3 pkt 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski należy składać:

  1. w formie elektronicznej przesyłając skan podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej : ms.umk@um.krakow.pl lub
  2. poprzez złożenie podpisanego wniosku w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych: os. Centrum C 10, 31-931 Kraków pok. 101.

III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w terminie od 11 do 26 października 2018 r.


IV. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Organizacje pozarządowe ubiegające się o wsparcie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. działalność statutowa organizacji pozarządowej musi być ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie, będącym mieszkańcami Krakowa,
  2. organizacja pozarządowa musi posiadać statusu klienta - odbiorcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie,
  3. organizacja pozarządowa nie może zalegać z płatnościami za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Program powstał w 2007 r., kiedy to zostało zawarte pierwsze Porozumienie o Współpracy między EDF Polska SA (krakowską elektrociepłownią, obecnie PGE) i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie a Gminą Miejską Kraków. W 2016 r. grono darczyńców powiększyło się – do programu przystąpiły Krakowski Holding Komunalny oraz CEZ Skawina SA. Koordynatorem akcji od samego początku jest Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (Biuro MOWIS).

 

VI. DOKUMENTY

Formularz wniosku

VII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące akcji i trwającego naboru wniosków można uzyskać w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych pod nr telefonu: 12 616 7805.


Zapraszamy także do zapoznania się z poprzednimi edycjami akcji w portalu „Obywatelski Kraków”.


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2018-10-11
Data publikacji:
2018-10-11
Data aktualizacji:
2018-10-16
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-10-27 00:00:03
KRZYSZTOF GAUZA
 Przeniesiono do archiwum
2018-10-16 13:39:11
KRZYSZTOF GAUZA
 Edycja
2018-10-11 11:15:12
KRZYSZTOF GAUZA
 Edycja
2018-10-11 11:14:16
KRZYSZTOF GAUZA
 Edycja
2018-10-11 11:12:26
KRZYSZTOF GAUZA
 Publikacja