Dokument archiwalny
Ogłoszenie o przetargu na udostępnienie miejsca zlokalizowanego na działce położonej przy ul. Wapiennej, w celu prowadzenia działalności handlowej z okazji dnia Wszystkich Świętych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa

ogłasza

przetarg ustny ograniczony na udostępnienie miejsca zlokalizowanego na działce

nr 54/1 obr. 29 Podgórze, położonej przy ul. Wapiennej, w celu prowadzenia działalności handlowej z okazji dnia Wszystkich Świętych.

 

I. CENA WYWOŁAWCZA.

6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100) netto + należny podatek VAT – za 1 m2 zajętej powierzchni dziennie.

 

II. WADIUM.

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Wadium wpłacone przez oferenta, który wylicytuje miejsce zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy oferenta, wadium ulega przepadkowi. Uczestnikowi przetargu, który nie wylicytuje uprawnienia, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia. W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom, którzy je wpłacili.

 

III. PRZEDMIOT PRZETARGU.

1. Przedmiotem przetargu jest miejsce o powierzchni 8,0 m2 (4,0 m x 2,0 m) zlokalizowane na działce nr 54/1 obr. 29 Podgórze, położonej przy ul. Wapiennej, przeznaczone do prowadzenia okazjonalnej sprzedaży kwiatów, zniczy i wiązanek.

2. Miejsce do prowadzenia sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 oznaczone zostało na załączniku nr 1 (graficznym) do niniejszego ogłoszenia.

3. Umowa cywilnoprawna zawarta z oferentem, który wylicytuje miejsce będzie obowiązywać nieprzerwanie od dnia 27 października 2018 r. do dnia 2 listopada 2018 r.

4. Opłaty i koszty ponoszone przez przedsiębiorcę:

1) opłata dzienna za udostępnienie miejsca do prowadzenia sprzedaży, przeliczona według wylicytowanej stawki, płatna do dnia 10 listopada 2018 r.,

2) dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych (z późn. zm.), w wysokości określonej w uchwale Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej (z późn. zm.) za powierzchnię określoną w umowie.

5. Szczegółowe warunki korzystania z wylicytowanego miejsca będą zawarte w umowie cywilnoprawnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, w sali nr 120 (I piętro), bezpośrednio po przeprowadzeniu kwalifikacji oferentów do uczestnictwa w przetargu.

2. W trakcie przetargu w sali mogą przebywać wyłącznie – legitymujący się dokumentem potwierdzającym tożsamość – oferenci uprawnieni do udziału w przetargu i reprezentujący ich pełnomocnicy oraz członkowie komisji przetargowej.

3. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu regulują „Szczegółowe warunki organizacji przetargu”, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

 

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU.

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. (zgodnie z ogłoszeniem Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie prowadzenia handlu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych) złożyli wnioski o zawarcie umowy na czasowe udostępnienie nieruchomości stanowiącej działkę nr 54/1 obr. 29 Podgórze w celu prowadzenia okazjonalnej działalności handlowej w dniach od 27 października 2018 r.

do 2 listopada 2018 r., tj.:

  • p. Konrad Tomeczko, wykonujący działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6792451482,
  • p. Danuta Tęczar, wykonująca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6791357290,

pod warunkiem, że:

1) w terminie do dnia 10 października 2018 r. wnieśli wadium w wysokości podanej w rozdz. II, odpowiednio:

a) w gotówce, w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, przed upływem terminu do wnoszenia wadium (kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:15; przerwa w godz. 12:00 – 12:20),

b) przelewem w taki sposób, aby najpóźniej 10 października 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Krakowa, Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

Na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium (niezależnie od formy wpłaty) należy dopisać słowa: „WADIUM – UL. WAPIENNA”.

Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie z postępowania przetargowego.

2) w dniu przetargu (bezpośrednio przed jego rozpoczęciem) przedłożyli komisji przetargowej komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, tj.:

a) okazali dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, dokument paszportowy, kartę pobytu, polski dokument tożsamości lub dokument „zgoda

na pobyt tolerowany” w okresie ich ważności),

b) okazali dokument potwierdzający wpłatę wadium (niezależnie od sposobu wpłaty),

c) złożyli pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowych warunków organizacji przetargu oraz wzoru umowy czasowego udostępnienia terenu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia,

d) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika:

  • okazali dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika,
  • przedłożyli pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego – wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Wszystkie ww. dokumenty, muszą być przedstawione w oryginale.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia oferenta do przetargu.

 

2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci:

1) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisali umowy,

2) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

3) którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu

na dzień 10 października 2018 r.).

 

VI. WARUNKI ZAWARCIA UMÓW UDOSTĘPNIENIA UPRAWNIENIA.

1. Umowa cywilnoprawna zostanie zawarta zgodnie z wzorem umowy (z zastrzeżeniem ust. 6), będącym do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

 

2. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którego działalność gospodarcza nie jest zawieszona.

 

3. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą, który nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

 

4. Umowa musi zostać zawarta ze zwycięzcą licytacji najpóźniej w terminie do dnia 18 października 2018 r. według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy.

 

5. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w ust. 4 z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy licytacji, obowiązek jej zawarcia przechodzi na drugiego uczestnika przetargu, o ile wziął on czynny udział w licytacji (zgłosił przynajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej), o czym zostanie

on powiadomiony przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

W takim przypadku umowa musi zostać zawarta z drugim uczestnikiem przetargu najpóźniej w terminie do dnia 23 października 2018 r. według ostatniej, najwyższej zaoferowanej przez niego stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy.

 

6. Jeżeli wniosek złożony przez zwycięzcę licytacji obejmował również dni poprzedzające okres pomiędzy 27 października 2018 r. a 2 listopada 2018 r. lub następujące po tym okresie, umowa czasowego udostępnienia nieruchomości zawarta ze zwycięzcą licytacji będzie obejmować również te dodatkowo wnioskowane dni, a opłata dzienna za ich udostępnienie będzie przeliczona według stawek wynikających z cennika stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

1) załącznik nr 1 (graficzny) – wskazujący miejsce do prowadzenia okazjonalnej działalności handlowej, o którym mowa w rozdz. III ust. 1,

2) załącznik nr 2 – wzór umowy czasowego udostępnienia terenu,

3) załącznik nr 3 – szczegółowe warunki organizacji przetargu,

4) załącznik nr 4 – wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. c),

5) załącznik nr 5 – wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2)

lit. d) tiret drugie.

2. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, przy al. Powstania Warszawskiego 10 i przy ul. Wielickiej 28a.

3. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela pracownik Wydziału Spraw Administracyjnych UMK – Pani Agnieszka Nowak (al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, tel. 12-616-94-34), w godzinach pracy urzędu.

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

5. Jeżeli oferent złoży fałszywe oświadczenie lub poda nieprawdziwe dane (na każdym etapie postępowania przetargowego oraz na etapie zawierania umowy) i zostanie to udowodnione, to z oferentem nie zostanie zawarta umowa udostępnienia wylicytowanego uprawnienia lub umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym (jeżeli została zawarta), a wadium ulegnie przepadkowi.

6. Przetarg stanowi załatwienie wniosków, o których mowa w rozdz. V ust. 1.

W przypadku ewentualnego zakończenia przetargu wynikiem nierozstrzygniętym (jeżeli w wyniku przetargu nie zostanie zawarta umowa udostępnienia terenu) sprawy z wniosków uważa się za zakończone, a dokumentem je kończącym jest protokół z przetargu.

 

VIII. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU.

1. Zarządzenie Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni.

2. Polecenie Służbowe Nr 6/2018 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego.

 

ZAŁ. NR 1 - MAPKA SYTUACYJNA

ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY CZASOWEGO UDOSTĘPNIENIA TERENU

ZAŁ. NR 3 - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

ZAŁ. NR 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA

ZAŁ. NR 5 - WZÓR PEŁNOMOCNICTWA


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2018-10-08
Data publikacji:
2018-10-08
Data aktualizacji:
2018-10-08