Dokument archiwalny
Uzupełniający konkurs ofert na realizację Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia

Gmina Miejska Kraków ogłasza Konkurs Ofert uzupełniający wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.

 Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia”.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 22 października 2018 r., a zakończenie nie później niż w dniu 29 listopada 2018 r. Kwota przeznaczona na realizację Programu to 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu i materiałami informującymi o przedmiocie konkursu (wraz ze wzorem umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, pok. 211, w godz. 7.00 – 14.00 i na stronach internetowych.

Na stronach internetowych zamieszczane będą również informacje dotyczące konkursu (w tym m. in.: zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu, zmian dokumentacji konkursowej).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, pok. 213 w terminie do dnia 17 października 2018 r. do godz. 15.30.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616 9497.

 

 

Załączniki:

 

  1. Formularz ofertowy
  2. Opis programu
  3. Wzór umowy

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2018-10-02
Data publikacji:
2018-10-02
Data aktualizacji:
2018-10-02