Dokument archiwalny
Gmina Miejska Kraków ogłasza Konkurs Ofert uzupełniający wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w roku 2018.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2018 r. poz. 1510 ) oraz uchwały Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018 oraz uchwały Nr XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018.

 

Gmina Miejska Kraków ogłasza Konkurs Ofert uzupełniający wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w roku 2018.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Krakowa na podstawie uchwały Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018 w zakresie:

 

„Programu wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa dla uczniów 22 szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków - kwota zaplanowana na rok 2018 wynosi

91 650,00 zł (z uwzględnieniem stawki za jedną godz. (60 min) udzielania świadczeń

w ramach Programu w wysokości 50 zł brutto).

 

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 1 października 2018 roku, a zakończenia nie później niż w dniu 21 grudnia 2018 r.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu i materiałami informującymi o przedmiocie konkursu (wraz ze wzorem umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia, Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, pok. 210, w godz. 8.00 – 15.00 i na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl

 

Na podanych wyżej stronach zamieszczane będą również informacje dotyczące konkursu (w tym m. in.: zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu, zmian w zakresie dokumentacji konkursowej).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, pok. 213 w terminie do 25 września 2018 r. do godz. 15.30.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 12 616-99-99.

 

 

Warunki uczestnictwa

Opis programu

Wzór umowy

zał. nr 1 do umowy

zał. nr 2 do umowy

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2018-09-10
Data publikacji:
2018-09-10
Data aktualizacji:
2018-09-11