Dokument archiwalny
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 20A, w terminie od 17.09.2018 r. do 05.10.2018 r., w godz. od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr: 5, 11, 13, 14, 16 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza.

 

 

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

• rejestru gruntów,

• rejestru budynków,

• rejestru lokali,

• kartotek budynków,

• kartotek lokali,

• mapy ewidencyjnej

 

 

opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).

 

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie ma prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie wskazanych wyżej podmiotów, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyjaśnić wątpliwości i wyeliminować ewentualne nieprawidłowości.

 

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Andrzej Karpierz

Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA KUŁAGA
Data wytworzenia:
2018-09-03
Data publikacji:
2018-09-03
Data aktualizacji:
2018-09-03