Dokument archiwalny
Wykazy dotyczące sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 8 do 28 sierpnia 2018 r. wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

  1. lokal mieszkalny oznaczony Nr 16A o powierzchni użytkowej 88,51 m2 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 13.09.2103 r. udziału wynoszącego 13/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 51/1 o powierzchni 0,1161 ha, położonej w obrębie S-120 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00074460/6, wykaz nieruchomości;
  2. lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oznaczony Nr U3 o powierzchni użytkowej 15,84 m2, położony w budynku w Krakowie przy ul. Józefa Dietla Nr 39 wraz z udziałem wynoszącym 43/1000 części nieruchomości wspólnej, na którą składają się nieruchomość gruntowa na której położony jest budynek oznaczona nr działki 58/2 o pow. 0,0212 ha w obrębie S-14, jednostka ewidencyjna Śródmieście objęta KW KR1P/00084409/4 oraz części budynku i inne urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali; wykaz nieruchomości.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169809 w godzinach pracy urzędu.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-08-08
Data publikacji:
2018-08-08
Data aktualizacji:
2018-08-08