Dokument archiwalny


Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego


Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr CXI/1510/10 z dnia 6 października 2010 r. przyjęła Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011

OTWARTY KONKURS OFERT W ROKU 2011

Zarządzeniem Nr 3279/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Prezydenta Miasta Krakowa przyjęty został regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji w roku 2011 zadań publicznych określonych w załączniku nr 1 do Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011 oraz regulamin powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI

 

OGŁOSZENIE KONKURSU

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie: "Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wypoczynek letni)" oraz "Działalność na rzecz integracji, aktywizacji i rozwoju lokalnych środowisk w tym seniorów, zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć mających na celu doskonalenie sprawności psychofizycznej oraz nabywania nowych umiejętności".


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wydział Spraw Społecznych UMK informuje, że w dniu 7 lipca 2011 r. Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1477/2011 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2011 zadania pn. „Działalność na rzecz integracji, aktywizacji i rozwoju lokalnych środowisk w tym seniorów, zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć mających na celu doskonalenie sprawności psychofizycznej oraz nabywania nowych umiejętności".

Wydział Spraw Społecznych UMK informuje, że w dniu 21 czerwca 2011 r. Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1310/2011 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2011 zadania pn. „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży" w zakresie „Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Wydział Spraw Społecznych UMK informuje, że w dniu 16 czerwca 2011 r. Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1266/2011 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2011 zadania publicznego w zakresie „Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" z udziałem środków przeznaczonych na realizację zadań priorytetowych Dzielnic Miasta Krakowa.

 


 

  1. Konkurs 2010
  2. Poprzednie Konkursy


Zobacz więcej na stronach: