Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Samodzielne Stanowiska Ds. Strategii, Badań i Analiz z Zakresu Kultury i Dziedzictwa
Symbol: KD-08
Adres siedziby: Św. Krzyża 1, 31-028 Kraków
Telefon: 12-616-1917
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Główny Specjalista: Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Zakres działania:
Do zakresu działania Samodzielnych Stanowisk ds. strategii, badań i analiz z zakresu kultury i dziedzictwa (KD-08) należy:

1) koordynacja i monitorowanie realizacji zadań dot. kultury wynikających z planów strategicznych Gminy Miejskiej Kraków, w tym programu sektorowego dot. kultury,
2) projektowanie nowych programów strategicznych w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego oraz przemysłów kreatywnych, w tym opracowanie Strategii Rozwoju Kultury do roku 2030, jej aktualizacja, monitoring i ewaluacja,
3) inicjowanie badań w zakresie kultury i sztuki, dziedzictwa kulturowego oraz przemysłów kreatywnych jako komponentów polityki kulturalnej Miasta,
4) analiza i opracowywanie danych z zakresu kultury do Raportu o Stanie Miasta, Systemu Analiz Samorządowych (SAS) oraz innych raportów dot. kultury, dziedzictwa kulturowego i przemysłów kreatywnych,
5) organizacja i udział w pracach zespołów zadaniowych i roboczych związanych z opracowaniem dokumentów strategicznych, badań i sprawozdań dotyczących kultury i sztuki, dziedzictwa kulturowego oraz przemysłów kreatywnych,
6) koordynacja współpracy Wydziału w zakresie tworzenia i realizacji polityki kulturalnej Miasta,
7) realizacja konkursów w dziedzinie kultury i sztuki: Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego, Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego, Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej - Książkowy Debiut Poetycki,
8) opracowywanie i bieżąca aktualizacja informacji z zakresu programów strategicznych, badań i analiz zakresu kultury w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa,
9) realizacja projektu "Krakowskie Noce?: Noc Poezji,
10) współpraca przy realizacji programu Kraków - Miasto Literatury UNESCO w zakresie działania Wydziału,
11) współpraca z sieciami międzynarodowej współpracy i obsługi kontaktów międzynarodowych UMK w obszarze kultury.


Wstecz