Wydział Planowania Przestrzennego

Pracownia Urbanistyczna 2
Symbol: BP-02-2
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8534
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Pracowni: Tomasz Babicz

Zakres działania:
1) sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
2) prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
3) współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie planowania przestrzennego, wprowadzanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa i zadań rządowych ujętych w programach zawierających zadania rządowe do planów miejscowych;
4) organizacja i realizacja procedury planistycznej związanej ze sporządzaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych;
5) koordynowanie wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych opracowań do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych i udział w zespole celem dokonania odbioru dokumentów wykonanych przez wykonawców zewnętrznych;
7) przygotowywanie opinii dla innych komórek organizacyjnych UMK lub miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie sporządzanych planów miejscowych;
8) wykonywanie wszelkich opracowań graficznych do prac planistycznych, obsługa graficzna planów miejscowych.


Wstecz