Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Ds. Nadzoru i Monitoringu
Symbol: SZ-12
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-5137
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Filip Szymański

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Nadzoru i Monitoringu (SZ-12) należą sprawy:
1) pozyskiwanie i analiza informacji oraz danych, w ramach współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi UMK, związanych z działalnością statutową miejskich jednostek organizacyjnych ? wykonawczych, podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń, które znajdują się w pionie zarządczym Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej;
2) prowadzenie bieżącego monitoringu działalności statutowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym, tj.: Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, w ramach ścisłej współpracy z komórką
organizacyjną UMK właściwą do spraw nadzoru właścicielskiego, w szczególności dotyczącej:
a) inwestycji przeprowadzanych w tych podmiotach,
b) współpracy z instytucjami systemu ochrony zdrowia w zakresie spraw wynikających z funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Miasta Krakowa,
c) koordynacji zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu zadań inwestycyjnych w tych podmiotach,
d) współpracy z tymi podmiotami oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi UMK, w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi;
3) kontrola i ocena realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie podmiotów wymienionych w pkt. 2, obejmująca dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, przez te podmioty.
4) nadzór formalno-prawny nad fundacjami i stowarzyszeniami, za wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych nadzorowanych przez Wydział Sportu oraz Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie;
5) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych nieposiadających osobowości prawnej oraz ewidencja terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, za wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych nadzorowanych przez Wydział Sportu;
6) opiniowanie wniosków organizacji pozarządowych o wyłączenie z przetargu lokali komunalnych w celu przeznaczenia ich na działalność statutową;
7) nadzór merytoryczny i współpraca z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
8) ewidencjonowanie i nadzorowanie terminowości wpływających:
a) skarg, wniosków lub petycji interesantów,
b) korespondencji od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa,
c) interpelacji radnych, wniosków Komisji Rady Miasta Krakowa,
d) interwencji, wniosków i postulatów posłów i senatorów,
e) informacji publicznej udzielanej na wniosek;
9) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawie skarg, tj. kontrola zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzonego przez referaty postępowania w sprawie wniesionej skargi;
10) koordynacja udzielania odpowiedzi w imieniu Wydziału na korespondencję dotyczącą sprawozdań z realizacji programów sektorowych Strategii Rozwoju Krakowa i innych Programów, Raportu o Stanie Miasta, Raportu o Stanie Gminy w zakresie kompetencji Wydziału;
11) rozpatrywanie i przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawie wpływających interwencji;
12) przygotowanie pod podpis Dyrektora projektów odpowiedzi na wniesione wnioski, skargi i interwencje;
13) przygotowanie pod podpis Dyrektora projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Miasta Krakowa;
14) opracowywanie planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Krakowa lub osobie przez niego upoważnionej;
15) przeprowadzanie kontroli w zakresie przewidzianym, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o finansach publicznych, ustawą o pomocy społecznej oraz na podstawie właściwych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa;
16) koordynacja wykonania oraz nadzór nad wykonywaniem wniosków i wystąpień pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych;
17) prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznej;
18) opracowywanie projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa.


Wstecz