Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych
Symbol: SZ-07
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-7809
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Magdalena Furdzik

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych (SZ-07) należą sprawy:
1) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie projektów i programów społecznych promujących i rozwijających formy współpracy Gminy Miejskiej Kraków z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz integrowanie ich środowisk;
2) przygotowywanie analiz, raportów, rekomendacji w zakresie współpracy UMK z mieszkańcami;
3) realizacja i rozwój programu ?Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego?;
4) organizacja konkursu pn. ?Filantrop Krakowa?;
5) koordynacja i realizacja porozumienia o współpracy pomiędzy PGE, CEZ Skawina, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie i KHK oraz Gminą Miejską Kraków, jako programu społecznego ?Podzielmy się ciepłem?;
6) koordynacja i realizacja Programu Otwarty Kraków na podstawie uchwały nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ?Otwarty Kraków?;
7) koordynacja i realizacja zadania związanego z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 294) oraz realizacja umów zawartych z radcami prawnymi, adwokatami i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;
8) obsługa zespołów zadaniowych, rad i innych podmiotów, powoływanych przez Prezydenta Miasta Krakowa działających w obszarze wielokulturowości i równości;
9) realizacja Programu integracji społeczności romskiej;
10) współpraca z właściwym referatem Wydziału w zakresie przekazywania informacji o podejmowanych działaniach i ich udostępniania.


Wstecz