Wydział Skarbu Miasta

Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań Za Przejęte Nieruchomości
Symbol: GS-14
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9894, 12-616-9893
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Urszula Król

Zakres działania:

 1. Występowanie do Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych z wnioskami o ujawnienie nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Gminę Miejską Kraków, Miasto Kraków ? miasto na prawach powiatu lub Skarb Państwa;

 2. Prowadzenie rokowań w celu uzgodnienia wysokości i wypłaty odszkodowania przysługującego za działki gruntu wydzielone na wniosek właściciela pod drogi publiczne o kategorii drogi gminnej, powiatowej, krajowej;

 3. Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i umów w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu wydzielone na wniosek właściciela pod drogi publiczne o kategorii drogi gminnej, powiatowej, krajowej, sporządzanie protokołów rokowań;

 4. Ustalanie i wypłata odszkodowań za działki gruntu wydzielone na wniosek właściciela pod drogi publiczne według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości (tryb administracyjny);

 5. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w sprawach dotyczących odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi poza obszarem Miasta;

 6. Prowadzenie postępowań o odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi wskutek scalenia i podziału;

 7. Prowadzenie według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości - postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

 8. Rozpatrywanie pod względem zasadności wniosków o wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

 9. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;

 10. Występowanie do Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych z wnioskami o ujawnienie w księdze wieczystej zawiadomienia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego;

 11. Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych dotyczących wywłaszczenia;

 12. Wydawanie decyzji o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalaniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomości niezbędne dla realizacji aktualnego celu publicznego;

 13. Występowanie do Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych z wnioskami o ujawnienie decyzji wywłaszczeniowych orzekających o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego dla aktualnego celu publicznego;

 14. Wydawanie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości;

 15. Wydawanie decyzji o nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo Gminy Miejskiej Kraków za odszkodowaniem w przypadku gdy na nieruchomości zrealizowano cel publiczny a postępowanie wywłaszczeniowe nie zostało zakończone wydaniem ostatecznej decyzji o wywłaszczeniu;

 16. Prowadzenie postępowań o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie urządzeń, gdy właściciel nieruchomości nie wyraża na to zgody;

 17. Wnioskowanie do Wojewody Małopolskiego o wyłączenie Prezydenta Miasta Krakowa od prowadzenia spraw o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie urządzeń, gdy właściciel nieruchomości nie wyraża na to zgody, w których stroną postępowania jest gmina lub powiat;

 18. Wydawanie decyzji o zobowiązaniu właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu dokonania konserwacji, remontów oraz usuwania awarii urządzeń nienależących do części składowych nieruchomości, gdy w/w osoba nie wyraża na to zgody;

 19. Wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyrażają na to zgody;

 20. Wydawanie decyzji zezwalających na czasowe zajęcie nieruchomości;

 21. Przygotowanie zleceń dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb realizowanych zadań w Referacie;

 22. Przygotowanie zleceń dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego dotyczących opracowań geodezyjnych dla potrzeb realizowanych zadań w Referacie;

 23. Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych przed wydaniem decyzji w sprawach o ustalenie i wypłatę odszkodowania;

 24. Rozpatrywanie wniosków dotyczących nabycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości objętych decyzją wydaną na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zezwalającą na przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej z uwagi na brak możliwości korzystania z nieruchomości;

 25. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w postępowaniach administracyjnych w sprawach o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o odszkodowanie za wywłaszczone/przejęte z mocy prawa nieruchomości przed organami I i II instancji w przypadku wyłączenia Prezydenta Miasta Krakowa na zasadzie art. 24 § 1 pkt. 1 i pkt. 4 w zw. a art. 26 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 26. Rozpoznawanie wniosków o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją organu I instancji dotyczącą wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania;

 27. Rozpatrywanie wniosków o wywłaszczenie i odszkodowanie z zakresu działania Referatu;

 28. Wydawanie postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzjach wywłaszczeniowych i odszkodowawczych;

 29. Wydawanie zaświadczeń na wniosek stron o ostateczności decyzji wywłaszczeniowych;

 30. Prowadzenie według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunty wchodzące w skład linii kolejowych, przejęte z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. na własność Skarbu Państwa;

 31. Wydawanie decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wykonania decyzji wydanej w trybie art. 124 ust. 1 i art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości z tego tytułu;

 32. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;

 33. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


Wstecz