Wydział Skarbu Miasta

Referat Nabywania Nieruchomości do Zasobu Gminy Miejskiej Kraków
Symbol: GS-07
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9884
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Zofia Kalisz

Zakres działania:

 1. Nabywanie nieruchomości lub ich części na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w drodze umów notarialnych kupna-sprzedaży;
 2. Nabywanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną w drodze umów notarialnych kupna-sprzedaży;
 3. Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych;
 4. Zakup terenów do zasobu Gminy Miejskiej Kraków o bardzo atrakcyjnej lokalizacji, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych;
 5. Nabywanie nieruchomości w celu utworzenia nowych parków w drodze umów notarialnych kupna-sprzedaży;
 6. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w drodze prawa pierwokupu, w tym również w razie sprzedaży nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową;
 7. Nabywanie własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w zamian za należności podatkowe;
 8. Nabywanie nieruchomości lub ich części na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w drodze darowizn;
 9. Występowanie z wnioskami o wywłaszczenie nieruchomości;
 10. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w postępowaniach wywłaszczeniowych;
 11. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w postępowaniach dotyczących uzyskania dla Gminy odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji prowadzonych w trybie przepisów: ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym a także ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 12. Nabywanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków części nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu (lub przejęciu z mocy prawa) nie nadającej się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego;
 13. Wnioskowanie do Agencji Mienia Wojskowego oraz do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie własności nieruchomości na cele związane z realizacją inwestycji Gminy Miejskiej Kraków;
 14. Występowanie o opinie w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w związku z prowadzonymi sprawami;
 15. Wydawanie zaświadczeń do Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości na cele realizacji inwestycji w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu;
 16. Pozyskiwanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych;
 17. Regulacja stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb inwestycji Gminy Miejskiej Kraków;
 18. Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a osobami fizycznymi lub prawnymi w związku z realizacją inwestycji strategicznych a także pod przyszłe planowane inwestycje programowe;
 19. Występowanie do Zespołu Radców Prawnych o ustanowienie kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu etc. w stosunku do nieruchomości objętych realizacją inwestycji Gminy Miejskiej Kraków;
 20. Opracowywanie danych do Budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach zadań realizowanych przez Referat;
 21. Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu;
 22. Użytkowanie aplikacji informatycznych: Generalny Rejestr Umów (GRU) oraz Obsługa Wydatków Budżetowych (WYBUD) w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu;
 23. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;
 24. Sporządzanie protokołów rokowań;
 25. Zawieranie aktów notarialnych;
 26. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-05-28 11:33:55
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-27 14:00:49
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-05-26 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-26 08:20:53
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-26 08:20:51
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-18 11:30:06
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-13 10:34:45
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-05 10:04:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-04-28 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-26 14:15:19
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja