Wydział Skarbu Miasta

Referat Ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania
Symbol: GS-02
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9876, 12-616-9879
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agata Miś

Zakres działania:

 1. Sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych będących użytkownikami/współużytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których lokale te są położone;

 2. Prowadzenie postępowań zmierzających do zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą służącą celom mieszkaniowym na rzecz ich użytkowników wieczystych tj. spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli lokali;

 3. Prowadzenie postępowań w sprawach odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej przez Gminę Miejską Kraków bonifikaty z tytułu sprzedaży udziału w gruncie;

 4. Obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu prawem użytkowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz rozwiązywanie prawa użytkowania;

 5. Oddawanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu w trwały zarząd na rzecz miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz przekazywanie trwałego zarządu pomiędzy tymi jednostkami;

 6. Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu miejskim i powiatowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej;

 7. Użyczenie nieruchomości do czasu ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność oświatową i opiekuńczą nie posiadających osobowości prawnej;

 8. Wyrażanie zgód na zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia w stosunku do nieruchomości oddanych w trwały zarząd;

 9. Wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

 10. Wydawanie decyzji o wygaśnięciu prawa użytkowania ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

 11. Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, w związku z prowadzonymi sprawami w Referacie;

 12. Protokolarne przyjmowanie i wydawanie nieruchomości w toku prowadzonych w Referacie spraw w wykonaniu wydanych decyzji o ustanowieniu prawa trwałego zarządu lub umów użyczenia do czasu oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków- miasta na prawach powiatu;

 13. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu przeznaczonych do oddania w użytkowanie i użyczenie, w zakresie prowadzonych postępowań w Referacie;

 14. Występowanie o opinię w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu w związku z prowadzonymi sprawami w Referacie;

 15. Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu;

 16. Zajmowanie stanowisk i przekazywanie akt w sprawach o windykację należności cywilnoprawnych w zakresie spraw prowadzonych przez Referat;

 17. Realizacja zadań Koordynatora ds. pomocy publicznej w zakresie działania Wydziału Skarbu Miasta;

 18. Zajmowanie stanowisk na wniosek merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, jednostek państwowych, samorządowych i miejskich, w związku z prowadzonymi sprawami w Referacie;

 19. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;

 20. Sporządzanie protokołów rokowań;

 21. Zawieranie aktów notarialnych;

 22. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


Wstecz