Wydział Skarbu Miasta

Referat Zbywania Nieruchomości w Trybie Bezprzetargowym
Symbol: GS-01
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9857, 12-616-9859
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marta Barczyk

Zakres działania:

 1. Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, w tym nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się jeden lokal na rzecz ich najemców;

 2. Przekazywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu w formie darowizny na cele publiczne a także jako przedmiot darowizny między jednostkami samorządu terytorialnego lub ze Skarbem Państwa;

 3. Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego;

 4. Sprzedaż prawa własności nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych będących ich użytkownikami wieczystymi;

 5. Przenoszenie własności nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - w drodze umowy za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego;

 6. Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, na rzecz osób fizycznych oraz prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;
  7) Zbywanie na rzecz osób fizycznych i prawnych, nieruchomości lub jej części stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

 7. Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie są położone;

 8. Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

 9. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy;

 10. Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i którego dochody przeznacza się w całości na działalność statutową;

 11. Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat;

 12. Przekształcanie w drodze decyzji administracyjnej prawa zabudowy nieruchomości ustanowionego przed dniem wejścia w życie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o prawie zabudowy w użytkowanie wieczyste;

 13. Oddawanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych stosownie do art. 207, 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;

 14. Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu,w zakresie działania Referatu;

 15. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w postępowaniach prowadzonych przez sądy powszechne w sprawach dotyczących przeniesienia własności w trybie art. 231 kc;

 16. Prowadzenie postępowań zmierzających do zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy zbyciach nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, w drodze bezprzetargowej dokonanych przez Referat, w przypadku ich zbycia lub wykorzystania przez nabywcę przed upływem 10 lat na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty w sprawach z zakresu działania Referatu;

 17. Ustalanie poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców oraz danych adresowych tych osób w celu powiadomienia o zamiarze użycia nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu w odniesieniu do nieruchomości planowanych do zbycia;

 18. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste w ramach prowadzonych przez Referat postępowań;

 19. Ujednolicanie terminów użytkowania wieczystego;

 20. Zmiana umów użytkowania wieczystego w zakresie sposobu, celu, przeznaczenia i korzystania z nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

 21. Przedłużanie okresu trwania prawa użytkowania wieczystego;

 22. Występowanie o opinię w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu w związku z prowadzonymi sprawami;

 23. Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu;

 24. Zajmowanie stanowisk i przekazywanie akt w sprawach o windykację należności cywilnoprawnych w zakresie spraw prowadzonych przez Referat;

 25. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m .in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię; 

 26. Sporządzanie protokołów z rokowań;

 27. Zawieranie aktów notarialnych;

 28. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


Wstecz