Wydział Skarbu Miasta

Referat Uprawnień Właścicielskich
Symbol: GS-10
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9813, 12-616-9812
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Michał Bachowski

Zakres działania:

 1. Prowadzenie postępowań związanych z protokolarnym wydaniem i przejmowaniem nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, w zakresie niezastrzeżonym do prowadzenia w innym Referacie;

 2. Prowadzenie wszelkich działań mających na celu zapobieżenie utracie lub uszczupleniu prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, w zakresie niezastrzeżonym do prowadzenia przez inne Referaty, Wydziały lub gminne jednostki organizacyjne;

 3. Przeprowadzanie oględzin w terenie i ustalanie stanów faktycznego zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa;

 4. Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków w sprawach należących do zakresu działania Referatu;

 5. Występowanie do sądu z wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej z zakresu spraw Referatu;

 6. Zajmowanie stanowisk na wniosek merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, jednostek państwowych, samorządowych i miejskich, w związku z prowadzonymi sprawami;

 7. Zajmowanie stanowisk i przekazywanie akt w sprawach o windykację należności cywilnoprawnych w zakresie spraw prowadzonych przez Referat;

 8. Udział w oględzinach związanych z postępowaniami sądowymi o wydanie nieruchomości bądź naliczenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków;

 9. Reprezentowanie przed sądami interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w postępowaniach o zawezwanie przed sądem do próby ugodowej związanych z ochroną prawa własności nieruchomości, w zakresie spraw prowadzonych w Referacie;

 10. Koordynowanie i obsługa prac Zespołu Zadaniowego ds. wskazania sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, zabudowanych budowlami, obiektami oraz infrastrukturą, niezdatnymi do eksploatacji, wymagającymi przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych, zabezpieczających bądź rozbiórkowych, a także do spraw zasadności rozpoczęcia sprzedaży lokali usytuowanych w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Kraków, w przypadku nieruchomości o niskiej intensywności zabudowy;

 11. Analiza przesyłanych decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleniu na budowę dla inwestycji realizowanych na nieruchomościach stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, a także nieruchomościach sąsiednich, z wyłączeniem inwestycji związanych z usytuowaniem infrastruktury technicznej, a także nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Kraków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych bądź oddanych na rzecz osób fizycznych i prawnych w innej formie przewidzianej przepisami prawa;

 12. Występowanie o opinię w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w sprawach dotyczących działania Referatu;

 13. Przygotowanie odpowiedzi na pisma oraz interwencje w sprawie zajęcia nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa bądź ich nienależytego utrzymania, w zakresie niezastrzeżonym do prowadzenia przez inne Referaty, Wydziały lub gminne jednostki organizacyjne;

 14. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię.


Wstecz